Vad är IoT?

Internet of things, eller Sakernas internet, är ett samlingsnamn för de tekniska lösningar som innebär att vi kopplar ihop olika saker och skickar information över olika IoT-nät. Det är helt enkelt när saker pratar med varandra, eller annorlunda uttryckt, samlar information och skickar den mellan sig. 

I ett vardagsperspektiv finns exempelvis lampor du sätter på och av med mobilen, träningsarmband som registrerar olika data eller sensorer i din blomlåda som larmar om det behöver vattnas. 

Det pratas ofta om den smarta staden där olika sensorer gör att det med hjälp av IoT går att ta fram mer hållbara och effektiva lösningar. Som exempel kan nämnas uppkopplade papperskorgar som skickar data som säger när de behöver tömmas och uppkopplad belysning som talar om huruvida lampan fungerar eller inte. 

I Södertälje väljer vi att resonera kring begreppet “Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället” istället för “Smart stad” eftersom vi menar att hela samhället berörs och att vi behöver adressera frågan holistiskt. Saker och ting hänger helt enkelt ihop. 

IoT är ett område med stor potential och många tillämpningsområden över olika verksamhetsgrenar. Teknikutvecklingen på IoT-området är mycket snabb. Det finns en konstaterad nyttohemtagning både i Sverige och vår omvärld och den kommer att ha en stor påverkan på till exempel hur vi arbetar och hur vi för dialog med medborgare och andra. IoT-utvecklingen är också starkt kopplad till andra teknikområden under utveckling såsom 5G, Big Data, öppen data och AI

Massiv och kritisk IoT

Det finns olika fält inom IoT, där olika nätverk passar bra för olika tillämpningsområden. I en del sammanhang refereras till massiv och kritisk IoT.

Läs mer om massiv IoT på Ericssons webb
Läs mer om kritisk IoT på Ericssons webb

IoT-nät

Det finns många olika IoT-nät som LoRa, Narrowband och Bluetooth, och olika nät har olika tillämpningsområden (se bilden).

Olika typer av IoT

 

 

Läs mer om IoT

Om IoT på Internet of Things Sveriges webb

Om IoT på Wikipedia

Om IoT på Wired

Om IoT på World Economic Forums webb