Samverkan med föreningar och idéburen sektor

Södertälje kommun arbetar för att utveckla en förbättrad samverkan med idéburen sektor. För demokrati och social hållbarhet i vårt lokalsamhälle är den idéburna sektorn viktig och sättet som vi samverkar är av stor betydelse. Nu pågår ett arbete med att tydliggöra och utveckla samarbetsformerna.

Dialogen inleds

Samverkansöverenskommelsen riktar sig till hela föreningslivet i Södertälje. På de inledande mötena kommer Shrikant Ward, projektledare på kommunstyrelsens kontor, informera om kommunstyrelsens uppdrag, om rekryteringen, och om vägen fram.

Viktigast blir att lyssna in föreningslivet, att ställa frågor.

  • Vilka behov finns?
  • Speciella förväntningar?
  • Vad bygger en god samverkan?

Tveka inte att höra av dig till Shrikant Ward om du har frågor eller vill bidra på annat vis.

Följ processen här

Vi sammanfattar möten och lägger ut presentationer.

Mötet med politiker och tjänstemän, 14/6
Presentation från mötet  

Sammanfattande anteckningar 

Kommande möten

Ytterligare ett möte annonseras snart, mötet förläggs till september.

Ingen föranmälan krävs till annonserade möten.

Vad innebär idéburen sektor?

Med idéburen sektor menar vi organisationer inom ideell eller kooperativ sektor. Det kan till exempel vara trossamfund, folkrörelser, föreningar eller stiftelser. Det är organisationer som bidrar med verksamhet som ger människor livskvalitet och samvaro – många gånger inom områden som näringsliv eller offentlig förvaltning inte arbetar med. Det kan handla om kultur, idrott, socialt arbete, integration och mycket mer. En del organisationer är permanenta, andra kanske är av mer tillfällig karaktär.

Ett uppdrag beslutat i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fattade i januari 2017 beslut om att kommunen – tillsammans med idéburen sektor – ska ta fram en samverkansöverenskommelse.

Att ge goda samverkansförutsättningar för idéburen sektor är viktigt för kommunen. Uppdraget syftar till att tydliggöra roller, ska leda till ökad insyn och skapa samverkan i gemensamma frågor. Tillsammans ska vi landa i en gemensam överenskommelse och vägen dit börjar genom informationsmöten. Politiskt beslut, §23

En offentlig upphandling av en processledare pågår för tillfället. Personen får ett uppdrag som löper från den 5 september till den 17 juni.

Kontaktperson