Samverkan med föreningar och idéburen sektor

Södertälje kommun arbetar för att utveckla en förbättrad samverkan med idéburen sektor. För demokrati och social hållbarhet i vårt lokalsamhälle är den idéburna sektorn viktig och sättet som vi samverkan är av stor betydelse. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att skapa gemensamma förhållningssätt och tydliggöra rollerna för idéburen sektor och kommunen vid samverkan kring gemensamma frågor.

Samverkansöverenskommelsen är antagen

Vi hoppas att såväl politiker som idéburen sektor känner sig nöjda med det antagna förslaget till samverkansöverenskommelse.

Samverkansöverenskommelsen

Två samverkansmöten är planerade under våren 2019

Under våren 2019 kommer idéburen sektor att inbjudas till två möten, dialogforum. Samverkansöverenskommelsen riktar sig till hela den idéburna sektorn i Södertälje. Marlene Wåhlstedt som har varit anlitad för att driva processen för att nå fram till samverkansöverenskommelsen kommer att leda de två mötena.

Ansvariga för samverkansöverenskommelsen inom Södertälje kommun är Susanne Bergström och Sara Rautio på Kultur och fritidskontoret.

1) Dialogforum med idéburen sektor 12 mars 2019

TID: kl. 18.30 – 21.00

PLATS: Demokratin, plan 1 Södertälje stadshus.

2) Dialogforum med idéburen sektor 9 maj 2019

TID: kl. 18.30 – 21.00

PLATS: Demokratin, plan 1 Södertälje stadshus.

Kontakta oss

Susanne Bergström, föreningskoordinator. tel: 08 523 010 94

Sara Rautio, föreningskoordinator. tel: 08 523 067 50

Samhällsutveckling börjar med den enskilda människans engagemang. Den idéburna sektorn bidrar till ett aktivt medborgarskap som utvecklar och fördjupar demokratin och samhället. Den idéburna sektorn ges möjlighet att påverka och har en aktiv roll i samtalet om lokalsamhällets utveckling och kommunen förstår dess roll,” - Ur principen om samhällsutveckling.

Samverkansöverenskommelsens framsida, från 2018

Dialogen för att nå en samverkansöverenskommelse - redogörelse

Samverkansöverenskommelsen riktar sig till hela den idéburna sektorn i Södertälje. Marlene Wåhlstedt har varit anlitad för att driva processen. Hon har faciliterat och lett flera olika möten som idéburna organisationer och kommunen bjudits in till.

Klicka här för en intervju med Marlene. Intervjun gjordes inför processen. 

Ansvarig för samverkansöverenskommelsen inom Södertälje kommun har Linn Karlsson varit. Linn arbetar på utredarenheten på kommunstyrelsens kontor.

I samband med att överenskommelsen antas kommer Kultur- och fritidskontoret, föreningsverksamheten, stå som kontakt för överenskommelsen och de kommande dialogmöten som planeras.

Färdigt förslag

Nu finns ett färdigt förslag som arbetsgruppen för samverkansöverenskommelsen skrivit fram.

Tidigare processmöten

Vi sammanfattar möten och lägger ut presentationer. I fallande ordning, det första mötet presenteras först.


Mötet med politiker och tjänstemän, 14/6-2017
Presentation från mötet  

Sammanfattande anteckningar 

 

Informationsmöte med idéburen sektor 12/10-2017

Marlene Wåhlstedts presentation från informationsmötet

Länk som efterfrågades till Agenda 2030: http://www.globalamalen.se/


Worshop för idéburen sektor 30/10-2017

Idéburen sektor genomförde en första workshop med vår externa processledare Marlene Wåhlstedt.

Presentation från mötet

 

Workshop för  tjänstepersoner 2/11-2017 

Tjänstepersoner från kommunen har workshop inför överenskommelse med Idéburen sektor.

Kommunala tjänstepersoner och politiker samlades för att diskutera vad samverkan med idéburen sektor kan innebära. Workshoppen motsvarade den som genomfördens den 30/10 för idéburen sektor.

 

Metodspel för idéburen sektor och kommunen 23/11-2017

Den 23 november bjöd vi hit två personer från överenskommelsens kansli som höll i ett metodspel som kallas ”komma överens”. Personer från den idéburna sektorn och kommunen deltog. Spelet syftar till att man får prova på att vara i en annan roll än den man företräder idag och på så sätt få ökad förståelse för varandra som parter.

 

Workshop för idéburen sektor och kommunen 11/12-2017

Den 11 december hölls den första gemensamma workshoppen för idéburen sektor och kommunen. Under kvällen fick deltagarna börja diskutera framtiden och formulera egna tänkbara principer för en överenskommelse i Södertälje kommun.

Presentation från mötet

 

Worskhop för idéburen sektor och kommunen 20/2-2018

Den 20 februari hölls den andra workshopen med fokus på ”Vägen dit” och syftade till att diskutera och föreslå vilka åtaganden som kommunen och idéburen sektor bör göra för att hålla de 7 principerna för överenskommelsen levande. Sedan diskuterades även de utvecklingsområden som identifierades under workshop nr 1 utifrån vilka behov och utmaningar vi ser i samverkan idag.

Presentation från mötet

 

Worskhop för idéburen sektor och kommunen 13/3-2018

Den 13 mars hölls den sista workshopen om förslaget till samverkansöverenskommelsen som arbetats fram under de workshoppar som genomförts under oktober-mars. Syftet med kvällen var att skapa ökad förståelse för samverkansöverenskommelsens innehåll. Detta gjordes genom att deltagarna i mindre grupper fick läsa, diskutera och kommentera samtliga fyra delar i överenskommelsen.

 

Vad innebär idéburen sektor?

Med idéburen sektor menar vi organisationer inom ideell eller kooperativ sektor. Det kan till exempel vara trossamfund, folkrörelser, föreningar eller stiftelser. Det är organisationer som bidrar med verksamhet som ger människor livskvalitet och samvaro – många gånger inom områden som näringsliv eller offentlig förvaltning inte arbetar med. Det kan handla om kultur, idrott, socialt arbete, integration och mycket mer. En del organisationer är permanenta, andra kanske är av mer tillfällig karaktär.

 

Ett uppdrag beslutat i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fattade i januari 2017 beslut om att kommunen – tillsammans med idéburen sektor – ska ta fram en samverkansöverenskommelse.

Att ge goda samverkansförutsättningar för idéburen sektor är viktigt för kommunen. Uppdraget syftar till att tydliggöra roller, ska leda till ökad insyn och skapa samverkan i gemensamma frågor. Tillsammans ska vi landa i en gemensam överenskommelse och vägen dit börjar genom informationsmöten. Politiskt beslut, §23