Samverkan med föreningar och idéburen sektor

Södertälje kommun arbetar för att utveckla en förbättrad samverkan med idéburen sektor. För demokrati och social hållbarhet i vårt lokalsamhälle är den idéburna sektorn viktig och sättet som vi samverkar är av stor betydelse. Nu pågår ett arbete med att tydliggöra och utveckla samarbetsformerna.

Dialogen - välkommen att påverka!

Samverkansöverenskommelsen som ska tas fram riktar sig till hela föreningslivet i Södertälje. Marlene Wåhlstedt är anlitad för att driva processen. Hon kommer att facilitera leda flera olika möten som idéburna organisationer bjuds in till. Därefter tas det fram förslag på en lokal samverkansöverenskommelse. Klicka här för en intervju med Marlene.

 

Om kommande workshoppar

Processen har påbörjats och framför oss har vi tre olika workshoppar – gemensamma arbetsmöten där såväl idéburna organisationer som kommunen deltar.

Vid workshoppar som sker under kvällstid serveras lättare förtäring. För att komma till aktuellt anmälningsformulär klickar du på mötets namn. Om inte workshoppens namn har länkats så innebär det att anmälningsformuläret inte ännu har aktiviterats.

 

Processen – kommande och avslutade workshoppar

Anmälan sker genom aktiva länkar som du finner i texten nedan. Ett informationsmöte har också arrangerats, den 12/10. Här kommer vi att publicera en sammanfattning av mötet framöver. 

  • Workshop för idéburensektor: måndag den 30/10, kl. 17.30. Endast för idéburna organisationer och medborgare. 
  • Workshop 1 för idéburen sektor och kommun: Ett tillfälle, torsdag 23/11, kl. 17.30-20.15. Alla är inbjudna, organisationer, medborgare och kommunen.
  • Workshop 2 för idéburen sektor och kommun: Ett tillfälle, måndag den 11/12 i stadshuset, sal: Dirigenten. Alla är inbjudna, organisationer, medborgare och kommunen.

2018

  • Workshop 3 för idéburensektor och kommun: Två tillfällen, fredag den 16/2 eller tisdag 20/2. Alla är inbjudna, samtliga intresserade organisationer och kommunen.
  • I juni ska ett förslag på en lokal samverkansöverenskommelse läggas fram.

Ansvarig för samverkansöverenskommelsen inom Södertälje kommun är Shrikant Ward. Shrikant arbetar på utredarenheten på kommunstyrelsens kontor. Kommunen har valt att inte själva hålla i processen, men tveka inte att höra av dig till Shrikant om du har frågor. Vill du bidra och vara delaktig, använd kontaktformuläret. Marlene återkopplar inför mötet.

 

Följ processen här

Vi sammanfattar möten och lägger ut presentationer.

 

Mötet med politiker och tjänstemän, 14/6-2017
Presentation från mötet  

Sammanfattande anteckningar 

 

Informationsmöte med idéburen sektor 12/10-2017

Marlene Wåhlstedts presentation från informationsmötet

Länk som efterfrågades till Agenda 2030: http://www.globalamalen.se/


Worshop för idéburen sektor 30/10-2017

Idéburen sektor genomförde en workshop med vår externa processledare Marlene Wåhlstedt.

Presentation från mötet

 

Workshop för  tjänstepersoner 2/11-2017 

Tjänstepersoner från kommunen har workshop inför överenskommelse med Idéburen sektor.

Kommunala tjänstepersoner och politiker samlades för att diskutera vad samverkan med idéburen sektor kan innebära. Workshoppen motsvarade den som genomfördens den 30/10 för idéburen sektor (foto, i förgrunden Shrikant Ward, samordnande tjänsteman).

En gemensam workshop med idéburen sektor och kommunen arrangeras den 23 november.

 

Workshop för idéburen sektor och kommunen 23/11-2017

Den 23 november bjöd vi hit två personer från överenskommelsens kansli som höll i ett metodspel som kallas ”komma överens”. Personer från den idéburna sektorn och kommunen deltog. Spelet syftar till att man får prova på att vara i en annan roll än den man företräder idag och på så sätt få ökad förståelse för varandra som parter.

 

Workshop för idéburen sektor och kommunen 11/12-2017

Den 11 december hölls den andra gemensamma workshoppen för idéburen sektor och kommunen. Under kvällen fick deltagarna börja diskutera framtiden och formulera egna tänkbara principer för en överenskommelse i Södertälje kommun.

Presentation från mötet

 

Vad innebär idéburen sektor?

Med idéburen sektor menar vi organisationer inom ideell eller kooperativ sektor. Det kan till exempel vara trossamfund, folkrörelser, föreningar eller stiftelser. Det är organisationer som bidrar med verksamhet som ger människor livskvalitet och samvaro – många gånger inom områden som näringsliv eller offentlig förvaltning inte arbetar med. Det kan handla om kultur, idrott, socialt arbete, integration och mycket mer. En del organisationer är permanenta, andra kanske är av mer tillfällig karaktär.

 

Ett uppdrag beslutat i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fattade i januari 2017 beslut om att kommunen – tillsammans med idéburen sektor – ska ta fram en samverkansöverenskommelse.

Att ge goda samverkansförutsättningar för idéburen sektor är viktigt för kommunen. Uppdraget syftar till att tydliggöra roller, ska leda till ökad insyn och skapa samverkan i gemensamma frågor. Tillsammans ska vi landa i en gemensam överenskommelse och vägen dit börjar genom informationsmöten. Politiskt beslut, §23