Samverkan med föreningar och idéburen sektor

Södertälje kommun arbetar för att utveckla en förbättrad samverkan med idéburen sektor. För demokrati och social hållbarhet i vårt lokalsamhälle är den idéburna sektorn viktig och sättet som vi samverkar är av stor betydelse. Nu pågår ett arbete med att tydliggöra och utveckla samarbetsformerna.

Dialogen - välkommen att påverka!

Samverkansöverenskommelsen som ska tas fram riktar sig till hela föreningslivet i Södertälje. Marlene Wåhlstedt är anlitad för att driva processen. Hon kommer att facilitera leda flera olika möten som idéburna organisationer bjuds in till. Därefter tas det fram förslag på en lokal samverkansöverenskommelse. Klicka här för en intervju med Marlene.

Material och källor som efterfrågades av närvarande på informationsmötet 12/10

 

Om kommande workshop, 12/10 eller 30/10

Den 25 oktober hålls Workshoppen för Södertäljes idéburna organisationer (kommunen får inte närvara vid mötet). Därefter hålls tre olika workshoppar – gemensamma arbetsmöten där såväl idéburna organisationer som kommunen deltar.

Vid workshoppar som sker under kvällstid serveras mat (se anmälningsformulär för mer information). För att komma till aktuellt anmälningsformulär klickar du på mötets namn.

 

Processen – kommande och avslutade workshoppar

Anmäl sker genom aktiva länkar som du finner i texten nedan. Ett informationsmöte har också arrangerats, den 12/10. Här komme vi att publicera en sammanfattning av mötet framöver. 

  • Workshop för idéburensektor: två möjliga tillfällen att delta: onsdagen den 25/10 eller måndag den 30/10. Endast för idéburna organisationer och medborgare. Sista anmälningsdag var 16/10. Vi kommer framöver attt rapportera från workshoppen här, på denna webbsida.

  • Workshop 1 för idéburensektor och kommun: Ett tillfälle, torsdag 23/11. Alla är inbjudna, organisationer, medborgare och kommunen.

  • Workshop 2 för idéburensektor och kommun: Två tillfällen, torsdag den 7/12 eller måndag den 11/12. Alla är inbjudna, organisationer, medborgare och kommunen.

2018

  • Workshop 3 för idéburensektor och kommun: Två tillfällen, fredag den 16/2 eller tisdag 20/2. Alla är inbjudna, samtliga intresserade organisationer och kommunen.

  • I juni ska ett förslag på en lokal samverkansöverenskommelse läggas fram.

Ansvarig för samverkansöverenskommelsen inom Södertälje kommun är Shrikant Ward. Shrikant arbetar på utredarenheten på kommunstyrelsens kontor. Kommunen har valt att inte själva hålla i processen, men tveka inte att höra av dig till Shrikant om du har frågor. Vill du bidra och vara delaktig, använd kontaktformuläret. Marlene återkopplar inför mötet.

 

Följ processen här

Vi sammanfattar möten och lägger ut presentationer.

Mötet med politiker och tjänstemän, 14/6
Presentation från mötet  

Sammanfattande anteckningar 

 

Vad innebär idéburen sektor?

Med idéburen sektor menar vi organisationer inom ideell eller kooperativ sektor. Det kan till exempel vara trossamfund, folkrörelser, föreningar eller stiftelser. Det är organisationer som bidrar med verksamhet som ger människor livskvalitet och samvaro – många gånger inom områden som näringsliv eller offentlig förvaltning inte arbetar med. Det kan handla om kultur, idrott, socialt arbete, integration och mycket mer. En del organisationer är permanenta, andra kanske är av mer tillfällig karaktär.

 

Ett uppdrag beslutat i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fattade i januari 2017 beslut om att kommunen – tillsammans med idéburen sektor – ska ta fram en samverkansöverenskommelse.

Att ge goda samverkansförutsättningar för idéburen sektor är viktigt för kommunen. Uppdraget syftar till att tydliggöra roller, ska leda till ökad insyn och skapa samverkan i gemensamma frågor. Tillsammans ska vi landa i en gemensam överenskommelse och vägen dit börjar genom informationsmöten. Politiskt beslut, §23