Hållbar arbetshälsa

Under senhösten 2015 rekryterade Södertälje kommun en projektledare till en flerårig satsning – Projekt hållbar arbetshälsa. Projekt hållbar arbetshälsa pågår mellan 2015-2018 med ett viktigt och högt prioriterat syfte: att lägga en grund, skapa nya arbetssätt och förändra synen kring arbetshälsa i Södertälje kommun.

För att vända trenden med den ökande sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare bestämde sig kommunledningen 2015 för att ta ett samlat grepp kring frågan om arbetshälsan. Redan från start betonades att detta var mer än ett administrativt arbete för en HR-avdelning, frågan om arbetshälsa är i högsta grad en lednings- och verksamhetsfråga.

- Vi bestämde oss för att ta ett mer samlat krafttag än tidigare och fokusera på ett i högre grad systematiskt och långsiktigt arbetssätt kring sjukfrånvarofrågorna, säger Johan Lefverström, personaldirektör. 

Högsta ledningen inledde arbetet med en gedigen efterforskning i ämnet. Kommunen hämtade inspiration, jämförde sig med andra och kartlade aktuell forskning. Johan Lefverström påpekar att vi i Sverige, genom forskning, vet ganska väl vad som kännetecknar en frisk arbetsplats. Därför har projektet byggts upp utifrån fyra områden/nycklar som forskningen identifierat.

- Ledarskap, kommunikation, delaktighet och synen på hälsa. Det är inom dessa områden vi jobbat fram aktiviteter. Engagemanget hos medarbetare och chefer märks verkligen. Många berättar att de nya arbetssätten har gett positiva resultat, säger Zara Kvist Lindgren, projektledare för Hållbar arbetshälsa.

Det stora engagemanget i ledningen och bland kommunens medarbetare är en viktig del för att projektet ska vara framgångsrikt. I slutändan så handlar det om att medborgarna ska möta en professionell och välmående verksamhet. 

- Vi är här för Södertäljeborna, för att de ska få en bra välfärdsverksamhet, bra service och bra myndighetsutövning. Vi jobbar med fokus på medborgaren först. För att vi ska lyckas med detta måste medarbetarna ha rätt förutsättningar för att vara friska och känna engagemang på jobbet, säger Johan Lefverström.

Arbetshälsans fyra pelare

Vi ser över förutsättningarna för ledarskapet i kommunen. Vi ser på vad som gäller för att uppnå ett nära ledarskap. Det är en utmaning att på några år se över chefsuppdraget, i den frågan ingår mer än antal medarbetare per chef.

Inom området kommunikation har vi sett över policydokument, texter på kanalen och funderat över hur vi kommunicerar kring hälsa. Vi behöver både skapa dialog kring arbetshälsa och vara tydliga i kommunikationen kring våra arbetsgivarerbjudanden och förmåner.

För att skapa delaktighet så arbetar vi nära verksamheterna med chefer och medarbetare. Vi har anordnat workshops på flera arbetsplatser. Samtidigt som vi skapar delaktighet kring frågorna om arbetshälsa så har alla workshops resulterat i givande input till projektet

Inom synen på hälsa så jobba kommunen med flera olika aktiviteter. Kommunen har implementerat ett nytt arbetssätt vid sjukskrivning – Aktiv sjukskrivning. Aktiv sjukskrivning innebär att chef och medarbetare ska ha en tätare dialog från första sjukskrivningsdagen.

 

Under 2016 implementerades den nya policyn Rökfri arbetsmiljö. En rökfri arbetsmiljö innebär att alla Södertälje kommuns arbetsplatser är rökfria både inomhus och i nära anslutning till arbetsplatsen. Rökförbudet gäller för att ta hänsyn till både medarbetare och medborgare.

Under våren 2017 startar pilotprojektet Träna som arbetsuppgift. I pilotprojektet ska några verksamheter inom äldreomsorgen och förskolan genomföra ett lättare träningsprogram på 12-14 minuter om dagen varje dag. Träningen utförs på arbetstid i början eller slutet av dagen.