Ekonomi

All kommunal verksamhet går ut på att skapa bästa möjliga tillvaro för Södertäljeborna. Budgetprocessen handlar om att överföra den politiska ledningens vilja till kommunal verksamhet. Läs bland annat om processen med att ta fram mål och budget.

Kommunfullmäktige fastställer mål för verksamheten utifrån en budget som beskriver vilka resultat man önskar nå de kommande åren, hur kommunens pengar, främst skatteintäkter men också betalda avgifter och koncernbidrag från Telge AB etc. ska fördelas för att målen ska uppnås.

Kommunens mål och de ekonomiska förutsättningarna för att uppnå målen formuleras i ett styrdokumentet, Mål och budget.

Processen för att ta fram styrdokumentet Mål och budget är lång. Den börjar tidigt på våren och avslutas först i och med att fullmäktige beslutar i frågan i december samma år.