Grafiska riktlinjer

Här hittar du alla regler och riktlinjer för de olika komponenter som ingår i Södertälje kommuns grafiska profil.

samlade komponenter grafisk profil

Moderniserad grafisk profil

Den 31 maj 2019 moderniseras Södertälje kommuns grafiska profil. Den grafiska profilen ska tillämpas på all kommunikation som produceras efter detta datum. Kommunstyrelsen har godkänt den moderniserade grafiska profilen samt de uppdaterade mallarna i Office. Här hittar du ärendena från kommunstyrelsen:

Moderniseringen innebär bland annat att:

 • Det grafiska objektet "Vågen" tas bort och används inte längre
 • Nya typsnitt gäller för kommunens Officemallar samt mallar i Adobeprogram
 • Den fria färgpaletten ersätts av en färgpalett med 20 grundfärger
 • Nya flexibla grafiska objekt kan användas
 • Friare regler för placering av logotyp och avsändare

Kommunens grafiska profilen ska tillämpas på det så kallade organisationsvarumärket Södertälje kommun. För information om platsen Södertäljes grafiska profil (platsvarumärket), se Destination Södertälje.

Exempel på hur kommunens grafiska profil ska användas hittar du på sidan Tillämpning och mallar.

Frågor och svar

Varför moderniseras den grafiska profilen?

Det har skett en stor förändring av sättet på vilket vi kommunicerar idag jämfört med när Södertälje kommuns grafiska profil togs fram 2008. Det gäller inte minst utbudet av nya och moderna kommunikationskanaler samt att vi i högre utsträckning i dag använder flera kanaler samtidigt. Det ställer högre krav på att den grafiska profilen ska vara mer flexibel och anpassningsbar. För att åstadkomma det har fasta och obligatoriska objekt tagits bort samt att reglerna för placering av kvarvarande objekt är friare.

Måste allt gammalt material uppdateras nu?

Sådant som redan har producerats och används behöver inte omedelbart uppdateras. Det gäller inte minst mer kostsamma produkter som till exempel skyltar och omfattande trycksaker. Däremot ska allt som produceras efter den 31 maj 2019 följa den moderniserade profil. Planen är att den moderniserade profilen ska vara implementerad inom 3 år (2022).

För vem/vilka gäller den grafiska profilen?

Den grafiska profilen ska tillämpas av samtliga kommunala verksamheter när de kommunicerar såväl internt som externt. Den ska också tillämpas i samarbeten med andra externa verksamheter i de fall Södertälje kommun är huvudfinansiär eller huvudsaklig avsändare.

Undantag

Följande verksamheter är undantagna den grafiska profilen enligt tidigare beslut:

 • De kommunala bolagen
 • Södertälje Stadsscen
 • Torekällbergets friluftsmuseum
 • Destination Södertälje (inklusive underverksamheter/-projekt)
För vad gäller den grafiska profilen?

Den grafiska profilen ska tillämpas på kommunens visuella kommunikation, allt från det enklaste brevet till större kommunikationsinsatser och profilering. Den grafiska profilen är ett verktyg för att tydligt visa att kommunen är avsändare.

Hur gör vi i samarbetsprojekt med externa verksamheter?

Hur gör vi i samarbetsprojekt med externa verksamheter?

Södertälje kommuns grafiska profil ska tillämpas då:

 • insatsen till största delen bekostas av kommunen (skattepengar)
 • insatsen arrangeras/ägs av Södertälje kommun
 • den eller de externa parterna saknar grafisk profil

I andra fall kan den externa partens/-ernas grafiska profil tillämpas. Dock ska Södertälje kommuns logotyp alltid finnas med på tydlig plats för att visa att det har delfinansierats/-arrangerats av en kommunal verksamhet.

Om samtliga parter har lika stor del i insatsen/arrangörskapet används den profil som anses mest relevant sett till ämnet och målgruppen. Som en sista utväg kan produkten layoutas i en helt neutral grafisk form utan koppling till någon av verksamheternas grafiska profiler.

Oavsett lösning ska Södertälje kommuns logotyp finnas med som avsändare. Kontakta kommunikationsavdelningen för mer information om du ser ett behov.

Hur du ska placera logotyper/avsändare vid samarbetsprojekt beskrivs närmare i avsnittet samprofilering