Kommunen

Säkerhet och beredskap i Södertälje

Södertälje kommun arbetar för att kommunen ska vara trygg att bo och vistas i, att de egna verksamheterna ska vara säkra och kunna hantera det som ändå kan inträffa.

Därför samverkar kommunen med andra, beslutar om riktlinjer och olika policydokument samt genomför konkreta åtgärder.

Det grundläggande är att förebygga. Därför satsas på tekniska skydd, utbildning och kontroller med mera. Handlingsplaner och försäkringar är viktiga för att hantera det som ändå kan hända.

De övergripande målen för krisberedskapen i Södertälje kommun är att vi:

Är förberedda så att skadorna på människor, miljö, egendom och samhälle minimeras.

Bedriver verksamheten i så normala former som möjligt och med särskild hänsyn till barn samt vård- och stödberoende personer.

Har aktuella och testade rutiner för såväl central ledning och information som för enskilda verksamheter.

Södertälje kommun arbetar för att samverkan med andra myndigheter, företag och organisationer ständigt utvecklas.

För att hantera en extremt besvärlig situation som inträffar i kommunen finns särskilt utarbetade besluts- och informationsåtgärder. Sedan den 1 september 2006 gäller en ny lag: Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

112 och VMA
Lag vid extraordinära händelser
Radio Stockholm

Beslut

Beslut kan behöva tas snabbt och under sådana förutsättningar att ordinarie former inte kan följas. Särskilt om händelsen är mycket omfattande och därmed kräver beslut som rör fler nämnder och kontakter med andra myndigheter. Då kommer en särskilt utsedd grupp, kommunens centrala krisledningsnämnd, att överta besluten från samtliga nämnder i krisläget.

VMA - akut information

Vid fara för liv och hälsa kan en larmsignal - VMA - utlösas. För mer information, se sidan som heter 112 och VMA.

Krisinformation - kriswebb

På kommunens webbplats kommer information, råd och anvisningar att publiceras kontinuerligt vid större eller extraordinära händelse.

Under en kris kommer kommunen också att förse massmedia med fakta. Det är viktigt att var och en är uppmärksam på vad som är fakta respektive rykten.

POSOM betyder psykiskt och socialt omhändertagande. Det är en kommunal grupp för krishantering som finns när den behövs.

POSOM-gruppen består av ett antal personer som utbildats och tränats för att hjälpa och stödja vid allvarliga kriser och katastrofer. De som ingår i gruppen arbetar inom Södertälje och Nykvarns kommuner samt Svenska kyrkan och kan lämna sina ordinarie arbetsuppgifter med kort varsel om det skulle behövas. De är också beredda att så långt som möjligt rycka ut på sin fritid.

POSOM är inte enbart kopplat till händelser inom kommunal verksamhet utan kallas in även vid olyckor, rån och andra brott där många drabbas.

POSOM är gemensamt för Södertälje och Nykvarn.

POSOM kallas in på initiativ av av exempelvis polisen, räddningstjänsten eller Södertälje kommuns tjänsteman i beredskap (TiB).

Södertälje kommun strävar hela tiden efter att öka säkerheten och förmågan att hantera svåra situationer genom att samverka med andra.

Relaterade dokument

Beredskapspolicyn pdf, nytt fönster

Dokument öppnas i nytt fönster

Med samverkan menas att

samordna och nyttja varandras resurser

ha en kunskap om andras kompetenser, rutiner och förutsättningar

ha en gemensam grundinriktning hos alla berörda myndigheter

Södertälje kommun ingår därför i Södertörns Brandförsvarsförbund. Där ingår räddningstjänstsresurser från Ekerö, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Nykvarn, Södertälje, Tyresö, Botkyrka och Nacka.

Tillsammans med polis, religiösa samfund och sjukvård har kommunen inrättat det lokala Brottsförebyggande rådet. Rådets syfte är att arbeta brottsförebyggande och öka tryggheten i Södertälje.

Övergripande mål för det civila försvaret i Södertälje kommun

I händelse av krig, höjd beredskap eller annan allvarlig händelse ska Södertälje kommun

Vara så förberedd att skadorna på människor, miljö, egendom och samhälle minimeras.

Bedriva verksamheten i så normala former som möjligt och med särskild hänsyn till barn samt vård- och stödberoende personer.

Ha aktuella och testade rutiner för såväl central ledning och information, som för enskilda verksamheter.

Verka för att kommunens invånare har en god egen kunskap för att kunna förebygga olyckor och kunna vara en resurs under svåra påfrestningar.

Kommunen har dessutom tagit beslut om en säkerhetspolicy om t ex brandsäkerhet i skolor och andra lokaler.

Den 20 december 2016 undertecknade Södertälje kommun, Södertälje lokalpolisområde och Södertörns brandförsvarsförbund en ny samverkansöverenskommelse, en fortsättning på ett redan etablerat samarbete. Syftet är att reglera villkoren för ett fortsatt samarbete för ett tryggare samhälle, minskad brottslighet och ett ökat lokalt engagemang. Avtalet gäller från 1 januari 2017 till 31 december 2018.

Samverkansöverenskommelse Södertälje kommun, Södertälje lokalpolisområde och Södertörns brandförsvarsförbund (pdf)

Nu när våren börjar närma sig finns det många ungdomar som längtar efter att komma ut och köra moped, MC, cross, fyrhjuling eller EPA-traktor. Kanske har ditt barn just uppnått rätt ålder för att få köra moped och är ute på vägarna ensam för första gången.

Södertälje kommun och Södertälje lokalpolisområde samarbetar sedan länge för att öka medvetenheten om vad som gäller för körning av dessa fordon. Under våra medborgardialoger har det framkommit att många boende upplever otrygghet på grund av ungdomar som vårdslöst åker moped eller andra motorfordon. Därför har vi tagit fram en informationsbroschyr, som en del av våra medborgarlöften. Vi hoppas ni kan hjälpa oss ha en dialog med ungdomarna om hur man ska bete sig och vart man får köra moped.

Var nyfiken och ställ frågor till ditt barn om hur de har det. Läs gärna broschyren tillsammans med ditt barn.

Klicka här för att komma till broschyren.

Om du behöver stöd som förälder kan du ringa följande telefonnummer:

Polisen: 114 14
Socialtjänsten på vardagar via mottagningsgruppen: 08-523 038 08
Socialtjänsten på kvällar och helger via socialjouren: 08-523 038 70
Kommunens fältassistenter både dagtid och kvällstid, när de är i tjänst: 08-523 042 80