Kommunen

Säkerhet och beredskap i Södertälje

Södertälje kommun arbetar för att kommunen ska vara trygg att bo och vistas i, att de egna verksamheterna ska vara säkra och kunna hantera det som ändå kan inträffa.

Därför samverkar kommunen med andra, beslutar om riktlinjer och olika policydokument samt genomför konkreta åtgärder.

Det grundläggande är att förebygga. Därför satsas på tekniska skydd, utbildning och kontroller med mera. Handlingsplaner och försäkringar är viktiga för att hantera det som ändå kan hända.

Krisberedskapen i Södertälje kommun

De övergripande målen för krisberedskapen i Södertälje kommun är att vi:

Är förberedda så att skadorna på människor, miljö, egendom och samhälle minimeras.

Bedriver verksamheten i så normala former som möjligt och med särskild hänsyn till barn samt vård- och stödberoende personer.

Har aktuella och testade rutiner för såväl central ledning och information som för enskilda verksamheter.

Södertälje kommun arbetar för att samverkan med andra myndigheter, företag och organisationer ständigt utvecklas.

Vid kris

För att hantera en extremt besvärlig situation som inträffar i kommunen finns särskilt utarbetade besluts- och informationsåtgärder. Sedan den 1 september 2006 gäller en ny lag: Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

112 och VMA
Lag vid extraordinära händelser
Radio Stockholm

Beslut

Beslut kan behöva tas snabbt och under sådana förutsättningar att ordinarie former inte kan följas. Särskilt om händelsen är mycket omfattande och därmed kräver beslut som rör fler nämnder och kontakter med andra myndigheter. Då kommer en särskilt utsedd grupp, kommunens centrala krisledningsnämnd, att överta besluten från samtliga nämnder i krisläget.

VMA - akut information

Vid fara för liv och hälsa kan en larmsignal - VMA - utlösas. För mer information, se sidan som heter 112 och VMA.

Krisinformation - kriswebb

På kommunens webbplats kommer information, råd och anvisningar att publiceras kontinuerligt vid större eller extraordinära händelse.

Under en kris kommer kommunen också att förse massmedia med fakta. Det är viktigt att var och en är uppmärksam på vad som är fakta respektive rykten.

Posom - krisgrupp

POSOM betyder psykiskt och socialt omhändertagande. Det är en kommunal grupp för krishantering som finns när den behövs.

POSOM-gruppen består av ett antal personer som utbildats och tränats för att hjälpa och stödja vid allvarliga kriser och katastrofer. De som ingår i gruppen arbetar inom Södertälje och Nykvarns kommuner samt Svenska kyrkan och kan lämna sina ordinarie arbetsuppgifter med kort varsel om det skulle behövas. De är också beredda att så långt som möjligt rycka ut på sin fritid.

POSOM är inte enbart kopplat till händelser inom kommunal verksamhet utan kallas in även vid olyckor, rån och andra brott där många drabbas.

POSOM är gemensamt för Södertälje och Nykvarn.

POSOM kallas in på initiativ av av exempelvis polisen, räddningstjänsten eller Södertälje kommuns tjänsteman i beredskap (TiB).

Skydd mot olyckor och katastrofer

Södertälje kommun strävar hela tiden efter att öka säkerheten och förmågan att hantera svåra situationer genom att samverka med andra. Med samverkan menas att samordna och nyttja varandras resurser, ha en kunskap om andras kompetenser, rutiner och förutsättningar och ha en gemensam grundinriktning hos alla berörda myndigheter. Södertälje kommun ingår därför i Södertörns Brandförsvarsförbund. Där ingår räddningstjänstsresurser från Ekerö, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Nykvarn, Södertälje, Tyresö, Botkyrka och Nacka.

Övergripande mål för det civila försvaret i Södertälje kommun

I händelse av krig, höjd beredskap eller annan allvarlig händelse ska Södertälje kommun

  • Vara så förberedd att skadorna på människor, miljö, egendom och samhälle minimeras.
  • Bedriva verksamheten i så normala former som möjligt och med särskild hänsyn till barn samt vård- och stödberoende personer.
  • Ha aktuella och testade rutiner för såväl central ledning och information, som för enskilda verksamheter.
  • Verka för att kommunens invånare har en god egen kunskap för att kunna förebygga olyckor och kunna vara en resurs under svåra påfrestningar.

Kommunen har dessutom tagit beslut om en säkerhetspolicy om t ex brandsäkerhet i skolor och andra lokaler.