Riskanläggningar

I Södertälje finns fem riskanläggningar som omfattas av den så kallade seveso-lagstiftningen som ska förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Här hittar du information om anläggningarnas verksamhet och vad du ska göra om det sker en olycka i någon av dem.

I Södertälje finns fem riskanläggningar som omfattas av den så kallade seveso-lagstiftningen som ska förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Här hittar du information om anläggningarnas verksamhet och vad du ska göra om det sker en olycka i någon av dem.

AstraZeneca tillverkar läkemedel vid anläggningen i Snäckviken, Södertälje vilket medför hantering och förvaring av kemikalier.

Vad kan hända?

AstraZeneca hanterar ett flertal brandfarliga och giftiga ämnen. I företagets riskinventering har ett stort antal händelser med dessa ämnen studerats. Hantering av epiklorhydrin och brom är de händelser som bedöms kunna utgöra en risk för boende i närområdet.

Epiklorhydrin är en giftig och färglös vätska med skarp och sötaktig lukt. Epiklorhydrin är dessutom brandfarligt och avger brandfarliga ångor.

Brom är en mörkt rödbrun vätska som avger stickande, kväljande och bruna ångor. Brom är giftigt, starkt frätande och skadligt för miljön.

Både epiklorhydrin och brom används vid tillverkning av läkemedel och är farliga att andas in.

AstraZenecas riskinventering visar på att olyckshändelser medför mycket begränsade konsekvenser för omgivningen utanför anläggningen. Däremot kan besvärande lukt och rök förekomma utanför anläggningen vid stora utsläpp och ogynnsam vindriktning.

Den här beredskapen har Astra Zeneca

AstraZeneca arbetar kontinuerligt med att förebygga kemikalieolyckor genom att installera tekniska säkerhetssystem och arbeta med intern utbildning och utveckla goda arbetssätt.

Tekniska säkerhetssystem utgörs av sprinkleranläggningar och larmanläggningar vid de platser där hantering, förvaring samt lastning och lossning sker. Dessutom finns en insatsorganisation och teknisk utrustning för att begränsa spridning av kemikalier och säkerställa att kemikalier snabbt tas om hand vid utsläpp.

Den kommunala räddningstjänsten har upprättat planer för hur räddningsarbetet ska ledas och genomföras, hur varning och information till allmänheten ska ske samt vad allmänheten själv behöver göra vid en kemikalieolycka inom AstraZenecas område.

Ny- och ombyggnationer samt ändrad hantering av kemikalier föregås alltid av riskanalyser.

Det praktiska arbetet består bland annat av dagliga kontrollrundor på anläggningen, regelbunden service av utrustning samt rapportering och uppföljning av avvikelser.

Ovanstående beskrivs i en säkerhetsrapport som lämnades till Södertälje kommun, Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen och Södertörns Brandförsvarsförbund i mars 2015.

Genom årliga tillsynsbesök följer myndigheterna upp utvecklingen. För mer information till exempel datum för senaste besök, mer ingående uppgifter om tillsynen samt den berörda tillsyns-planen hänvisas till länsstyrelsens webbsida.

Om olyckan är framme - så här blir du varnad

Om det inträffar en allvarlig olycka får du i första hand information via radio och TV. Var uppmärksam på stickande lukt, sveda i ögon och näsa, hosta, yrsel samt färgat gasmoln. Bedömer räddningsledaren som har det övergripande ansvaret för insatsen, att situationen är så allvarlig att varningen måste ges akut, kan signalen "Viktigt meddelande till allmänheten - VMA" användas.

Kontaktinformation

AstraZeneca ABSHE Chef Helena Wadsten
Tfn: 08 – 553 260 00
AstraZeneca AB 
Kvarnbergagatan 12
151 85 Södertälje
Mejl: helena.wadsten@astrazeneca.com
Webbplats: www.astrazeneca.seAstra

Bergtäkt som omfattas av Sevesolagstiftningen

Vid bergtäkten i Jumsta, inom fastigheterna Jumsta 1:1, 4:1 och 5:1 i Södertälje kommun, bedrivs verksamhet som omfattas av den så kallade Sevesolagstiftningen. Syftet med verksamheten är att producera bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden.

Produktionen innefattar borrning, sprängning, krossning och sortering samt maskinhantering av bergmaterial.

Riskerna med kemikalierna

Kemiska sprängmedel, som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, förekommer vid sprängning i täkten. Sprängämnena är ammoniumbaserade och kan ge hud- och lungskador vid kontakt eller förtäring. Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, som var för sig inte är explosiva. Det föreligger ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning i borrhålen i samband med sprängning som ämnet blir explosivt. Även i den formen är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olycka skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas.

Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Bedöms händelsen vara så allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten att gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation. Lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVTtext.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen.

Inter Terminals Sweden AB är ett lagringsföretag av petrolumprodukter och kemikalier. På anläggningen i Södertälje lagrar och hanterar Inter Terminals oljeprodukter och kemikalier. Vid anläggningen består verksamheten i huvudsak i att ta emot, lagra och distribuera olika typer av kemikalier och petroleumprodukter för sina kunders räkning. På terminalen finns 36 cisterner, i vilka Inter Terminals lagrar produkter för kunds räkning. Vilka produkter som lagras och omsättningen av dessa varierar därför med efterfrågan. Produkterna lossas huvudsakligen från fartyg till cistern och utlastningen sker från cistern till både fartyg och tankbil.

Produkter som hanteras i Södertälje

Metanol-Giftigt, brandfarligt

Etanol-Brandfarligt 

Petroleumprodukter (diesel)-Hälsoskadligt, miljöfarligt 

Bitumen-Brännskaderisk vid het produkt

Komplexbildare-Frätande, hälsoskadligt

Avisningsmedel-Ej klassificerad som farligt

Vad kan hända?

Det är främst vid produktförflyttning i samband med lossning och lastning som det finns risk för olyckor. Risken är däremot liten under den tid som produkten lagras i cistern. Underhållsarbete på produktsystemen är också ett riskmoment.

Om ett produktutsläpp skulle uppstå kan det förorena mark och/eller vatten. Djur- och växtliv i närområdet kan påverkas negativt av en olycka. Produkter som hanteras på terminalen kan orsaka hälsoeffekter vid direkt exponering vid ett större utsläpp. Däremot bedöms allmänheten inte komma att skadas på grund av verksamhetens placering inom hamnenes område.

Om utsläppet består av brandfarliga ämnen kan en brand eller explosion uppstå. Röken kan ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. I vilken omfattning människor kan komma att påverkas beror på vilken spridning branden och/eller explosionen får.

Vid utsläpp eller brand kommer i första hand terminalens område att drabbas, men Inter Terminals har analyserat och identifierat potentiella effekter på närliggande anläggningar i hamnen. Området är avsatt för industriverksamhet och riskbilden har bedömts vara acceptabel. Allmänheten vistas inte inom området och känslig bebyggelse finns inte i närheten.

Förebyggande åtgärder

Inter Terminals Sweden AB arbetar aktivt med förebyggande arbete för att förhindra kemikalieolyckor.

Det finns rutiner och checklistor för varje arbetsmoment. Anläggningen ronderas dagligen för att kontrollera utrustning och upptäcka läckage. Innan förändringar på anläggningen genomförs som kan påverka säkerheten görs riskanalyser.

Alla cisterner (förutom bitumencisternerna) är invallade och är försedda med nivåmätning (radar) samt separat överfyllnadslarm. Det finns en katastrofbassäng med kapacitet att ta hand om släckvatten vid en invallningsbrand.

Inspektioner, underhåll och kontroller av alla system görs regelbundet.

Den här beredskapen har Inter Terminals

Inter Terminals arbetar aktivt för att förhindra kemikalieolyckor och riskerna i verksamheten analyseras systematiskt. Åtgärder vidtas för att förebygga olyckor och för att begränsa deras effekter.

Cisterner och ledningar är designade enligt erkända tekniska standarder.

Arbetsmoment styrs genom instruktioner och checklistor för att säkerställa hanteringen.

Ronderingar i anläggningen genomförs för att säkerställa att inga läckage förekommer.

Förändringar i verksamheten föregås av riskanalys.

Inspektioner, kontroller och underhåll utförs enligt en riskbaserad underhålls- och kontrollplan.

Entreprenörer och chaufförer genomgår säkerhetsutbildning innan arbete på terminalen.

Terminalen har även följande åtgärder på plats för att kontrollera och begränsa följderna av en olycka, om de förebyggande åtgärderna ovan mot förmodan skulle misslyckas.

Terminalområdet är anpassat för skydd mot utsläpp och brand med exempelvis nödstopp, överfyllnadslarm, gas- och brandlarm, cisterninvallningar, mobila kylkanoner och skumpåföring på riskutsatta cisterner, skumsläcksutrustning på utlastningar, utrustning för spillsanering samt rutiner för nödlägesberedskap vid spill och brand.

Det finns även en katastrofbassäng med skumpåföring, för utpumpning av kyl- och släckvatten.

Berörd personal utbildas och övas kontinuerligt för att hantera brand-, miljö- och säkerhetsrisker. 

Brandlarm kopplade direkt till Räddningstjänsten samt att Inter Terminals kontaktar Räddningstjänsten för att informera och för vidare insatser vid behov. 

Utöver Inter Terminals beredskap har hamnen utrustning för länsutläggning för att begränsa spridning i vatten. Utöver den kommunala Räddningstjänsten har Inter Terminals avtal med Släckmedelcentralen för storskalig brandsläckningsinsats.

Om olyckan är framme - så här blir du varnad

Om det inträffar en allvarlig olycka får du i första hand information via radio och TV. Bedömer räddningsledaren som har det övergripande ansvaret för insatsen, att situationen är så allvarlig att varningen måste ges akut, kan signalen "Viktigt meddelande till allmänheten - VMA" användas.

Vill du veta mer?

Mer information om VMA finns i menyträdet till vänster - se "112 och VMA"

Kontaktinformation

Inter Terminals Sweden AB

Adress: Oljehamnen, 151 38 Södertälje

Telefon: 08-550 600 50

www.interterminals.com

Räddningstjänsten, Södertörns Brandförsvarsförbund

Telefon: 08-721 22 00

Postadress: Södertörns Brandförsvarsförbund, Box 563, 136 25 Haninge

info@sbff.se

www.sbff.se

Scania tillverkar tunga lastbilar, motorer samt chassier till bussar. Inom anläggningen i Södertälje sker forskning och utveckling av fordon, produktion av delar till motorer och drivlinor samt montering av färdiga fordon och motorer.

Vad kan hända?

På anläggningen hanteras brandfarliga ämnen. För tankning av fordon och till provningsverksamhet av motorer och fordon används fordonsbränslen. Inom tillverkningen används brandfarliga gaser och vätskor, som t ex gasol och acetylen, för värmebehandling och andra liknande processer. På anläggningen hanteras också ammoniak i kylanläggningar. Ammoniak är en giftig gas. Det är enbart hanteringen av gasol och ammoniak som bedöms kunna orsaka allvarliga skador utanför Scanias område och bara om ett större haveri skulle inträffa.

Gasol kan vid läckage bilda ett gasmoln som kan antändas. Gasol är en färglös gas men har ett tillsatt starkt luktämne (vitlöksliknande) vilket gör att utsläpp lätt kan identifieras redan vid små mängder.

Ammoniak kommer vid utsläpp att spridas med vinden. Gasen är färglös men har en skarpt stickande lukt som gör att den identifieras redan vid mycket låga koncentrationer. Ammoniak påverkar användningsvägarna vid låga koncentrationer. Den låga luktgränsen medför att man känner av ammoniak innan skadliga nivåer uppnås.  

Den här beredskapen har Scania 

Inom anläggningen finns det alltid en larmorganisation på plats som vidtar åtgärder vid de olycksfall som kan uppstå. Det finns även larm som upptäcker gasolutsläpp och fasta kylsystem som kan startas vid brandpåverkan på gasoltanken. 

Vid händelser inom anläggningen som kräver åtgärder utanför industriområdet kommer kommunens räddningstjänst fatta beslut om åtgärder samt larma och varna allmänheten via samhällets ordinarie larmsystem eller lokala avspärrningar. Via radio och TV kommer man att ge vidare information om vad berörda ska göra.

Kontaktinformation

E-post: securitysodertalje@scania.com

Telefon 08-553 810 00 (sök säkerhetschefen Södertälje)

www.scania.com

St1 Energy är ett energiföretag som driver en depå i Södertälje hamn. På depån lagras och lastas petroleumprodukter, främst bensin, diesel och eldningsoljor. Produkterna levereras huvudsakligen med tankbåt och lagras i cisterner. Utlastning sker till tankbilar.

VMA

Länsstyrelsen i Stockholm 

Vad kan hända?

Petroleumprodukter är både brandfarliga och miljöskadliga och därför är hanteringen förenad med vissa risker. I företagets riskanalys identifieras fyra typfall av olyckor:

Överspolning på bilutlastningen.

Pumphaveri vid utlastningen.

Överspolning av cistern.

Läckage på inpumpningsledning.

Resultatet från riskanalysen visar att miljön kan komma att påverkas genom spridning av brandrök, förorenat släckvatten och utsläpp av petroleumprodukter till mark och vatten. Vid en eventuell brand kommer en kraftig rökutveckling att uppstå som kan beröra områdena runt Södertälje oljehamn.

Den här beredskapen har St1

Eftersom konsekvenserna av en olycka är allvarliga är riskhanteringen främst inriktad på att förebygga olyckor. Cisternerna är försedda med automatisk nivåmätning för att förebygga att innehållet rinner över. Utlastningen till bil är försedd med automatisk nivåmätning med automatstopp och övervakas dessutom av fordonsföraren som har tillgång till manuellt larm. Rökförbud gäller inom hela området.

Vart femte år genomförs en riskanalys över hela verksamheten där alla riskmoment sammanfattas. I riskanalysen ingår även att ta fram nödåtgärder om en olycka trots allt skulle ske. Riskanalysen kompletteras i det dagliga arbetet med skyddsronder, inspektionsrundor och avvikelserapportering. Personalen utbildas regelbundet. 

För att minimera utsläppen av kolväten har samtliga bensinimportcisterner flytande tak som begränsar utsläpp. Vid utlastning av bensin går bensingasen in i en återvinningsanläggning som omvandlar gasen till bensin. Produktpumpar och övriga pumpar är placerade i betonginvallningar med olika larmfunktioner, som larmar vid utsläpp eller brand. Automatiskt brandlarm är installerat. Larmet går direkt till räddningstjänsten om brand skulle inträffa.

Genom årliga tillsynsbesök följer myndigheterna upp utvecklingen. För mer information till exempel datum för senaste besök, mer ingående uppgifter om tillsynen samt den berörda tillsyns-planen hänvisas till länsstyrelsens webbsida.

Om olyckan är framme - så här blir du varnad

Om det inträffar en allvarlig olycka får du i första hand information via radio och TV. Bedömer räddningsledaren som har det övergripande ansvaret för insatsen, att situationen är så allvarlig att varningen måste ges akut, kan signalen "Viktigt meddelande till allmänheten - VMA" användas.

Kontaktinformation

ST1 Energy AB

Solviksvägen 6

151 38 Södertälje

Telefon 08-555 480 00 (vx)

www.st1.se