Riskanläggningar

I Södertälje finns flera riskanläggningar som omfattas av den så kallade seveso-lagstiftningen som ska förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Här hittar du information om anläggningarnas verksamhet och vad du ska göra om det sker en olycka i någon av dem.

Här hittar du information om anläggningarnas verksamhet och vad du ska göra om det sker en olycka i någon av dem.

Astra Zeneca Snäckviken

This information can be found in English, Finnish and Arabic here.

Information om AstraZeneca, Snäckviken

Astra Zeneca tillverkar läkemedel vid anläggningen i Snäckviken, Södertälje vilket medför hantering och förvaring av kemikalier. Hanteringen av kemikalier sker enligt mycket strikta regler och vi arbetar kontinuerligt med att förebygga och minska riskerna för att allvarliga kemikalieolyckor skall inträffa.

Enligt den så kallade Seveso-lagstiftningen* ska vi som företag, och även kommunen, informera dig som bor och arbetar nära anläggningen om dess risker. Notera att du/ni kan ha mottagit denna information även om du/ni bor utanför det område som skulle kunna komma att påverkas vid en kemikalieolycka, det beror på att informationen distribueras till samtliga fastigheter inom ett postnummerområde.

Lagstiftningen syftar till att förhindra och minska riskerna för allvarliga kemikalie­olyckor.

Vad kan hända?

Astra Zeneca hanterar ett flertal brandfarliga och giftiga ämnen. I företagets riskinventering har ett stort antal händelser med dessa ämnen studerats. Hantering av epiklorhydrin och brom är de händelser som bedöms kunna utgöra en risk för boende i närområdet.

Epiklorhydrin är en giftig och färglös vätska med skarp och sötaktig lukt. Epiklorhydrin är dessutom brandfarligt och avger brandfarliga ångor. Brom är en mörkt rödbrun vätska som avger stickande, kväl­jan­de och bruna ångor. Brom är giftigt, starkt frätande och skadligt för miljön. Både epiklorhydrin och brom används vid tillverkning av läkemedel och är farliga att andas in.

Astra Zenecas riskinventering visar på att olyckshändelser medför mycket begränsade konsekvenser för omgivningen utanför anläggningen. Däremot kan besvärande lukt och rök före­komma utanför anläggningen vid stora utsläpp och ogynnsam vindriktning.

Vid en allvarlig olycka kan larmsignalen "Viktigt meddelande till allmänheten" komma att an­vän­­das. Larmsignalen och de åtgärder som bör vidtas beskrivs på nästa sida.

Riskhantering

Astra Zeneca arbetar kontinuerligt med att förebygga kemikalieolyckor. Vi har bland annat installerat avancerade säkerhetssystem och arbetar kontinuerligt med intern utbildning och utveckla goda arbetssätt.

Tekniska säkerhetssystem utgörs av sprinkleranläggningar och larmanläggningar vid de platser där hantering, förvaring samt lastning och lossning sker. Dessutom finns en insats­organisation och teknisk utrustning för att begränsa spridning av kemikalier och säkerställa att kemikalier snabbt tas om hand vid utsläpp.

Den kommunala räddningstjänsten har upprättat planer för hur räddningsarbetet ska ledas och genomföras, hur varning och information till allmänheten ska ske samt vad all­män­heten själv behöver göra vid en kemikalieolycka inom AstraZenecas område (www.sbff.se).

Ny- och ombyggnationer samt ändrad hantering av kemikalier föregås alltid av riskanalyser. Det praktiska arbetet består bland annat av dagliga kontrollrundor på anläggningen, regel­bun­den service av utrustning samt rapportering och uppföljning av avvikelser.

Ovanstående beskrivs i en säkerhetsrapport som lämnades till Södertälje kommun, Länsstyrelsen Stockholm och Södertörns Brandförsvarsförbund i andra kvartalet 2016.

Genom årliga tillsynsbesök följer myndigheterna upp utvecklingen. Information gällande datum för senaste tillsynsbesök, uppgifter om tillsynen samt den berörda tillsynsplanen hänvisas till länsstyrelsen.

*Seveso-lagstiftningen

Det som kallas för "Seveso-lagstiftningen" består egentligen av en lag (Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna för allvarliga kemikalieolyckor, 1999:381), en förordning och en föreskrift. En allvarlig kemikalieolycka i staden Seveso i Italien har gett upphov till namnet. Mer information om denna lagstiftning finns på Länsstyrelsens webbsida.

Om larmet går!

"Viktigt meddelande till allmänheten" kan användas vid en kemikalieolycka. Signalen kan också användas för andra typer av olyckor. Signalen kombineras med meddelanden via radio och TV och aktiveras av den kommunala räddningstjänsten.

Var uppmärksam på stickande lukt, sveda i ögon och näsa, hosta, yrsel samt färjat gasmoln. Då du misstänker gasutsläpp eller hör signalen för "Viktigt meddelande till allmänheten" är det viktigt att du:

  • Går inomhus
  • Stänger fönster, dörrar och ventilation om det är möjligt
  • Lyssnar på P4 Radio Stockholm
  • Läser på SVT text-tv eller via www.svt.se/svttext.
 • Beakta och följ alla eventuella instruktioner och order från räddningstjänsten
 • När faran är över ljuder en 30 sekunders sammanhängande signal.

Test av signalen för ”Viktigt meddelande till allmänheten” sker kl 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Beräknad spridning vid en kemiolycka

Beräkningen för spridning av kemikalier är utförd av tredje part. Risken visar sig vara störst för de personer som arbetar i anläggningen och att påverkan på närboende troligen kommer att vara begränsad. Däremot kan besvärande lukt och rök före­komma utanför anläggningen vid stora utsläpp och ogynnsam vindriktning.

Utsläpp av brom medför sannolikt endast luktpåverkan över ett större område.

Kontaktinformation

Astra Zeneca Chef Säkerhet Hälsa Miljö 
Tfn: 08 – 553 260 00
AstraZeneca AB 
Forskargatan 18
151 36 Södertälje
Mejl: kontakt@astrazeneca.com
Webbplats: www.astrazeneca.se

Bergtäkten i Jumsta

Bergtäkt som omfattas av Sevesolagstiftningen

Vid bergtäkten i Jumsta, inom fastigheterna Jumsta 1:1, 4:1 och 5:1 i Södertälje kommun, bedrivs verksamhet som omfattas av den så kallade Sevesolagstiftningen. Syftet med verksamheten är att producera bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden.

Produktionen innefattar borrning, sprängning, krossning och sortering samt maskinhantering av bergmaterial.

Riskerna med kemikalierna

Kemiska sprängmedel, som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, förekommer vid sprängning i täkten. Sprängämnena är ammoniumbaserade och kan ge hud- och lungskador vid kontakt eller förtäring. Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, som var för sig inte är explosiva. Det föreligger ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning i borrhålen i samband med sprängning som ämnet blir explosivt. Även i den formen är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olycka skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas.

Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Bedöms händelsen vara så allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten att gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation. Lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVTtext.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen.

Inter Terminals Sweden AB

Inter Terminals Sweden AB är ett oberoende lagringsföretag av petrolumprodukter och kemikalier som ingår i det Englandsbaserade Inter Terminals Limited, som i sin tur är del av den kanadensiska koncernen Inter Pipelines Ltd. I Sverige har Inter Terminals terminaler i Södertälje, Göteborg, Malmö och Gävle. På anläggningen i Södertälje lagrar och hanterar Inter Terminals oljeprodukter och kemikalier i sådan mängd att anläggningen omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Anläggningen omfattas av den lägre kravnivån i lagstiftningen och tillsynsbesök genomförs regelbundet. För mer information om tillsynen kan Länsstyrelsen kontaktas.

På terminalen finns 36 cisterner, i vilka Inter Terminals lagrar produkter för kunds räkning. Vilka produkter som lagras och omsättningen av dessa varierar därför med efterfrågan. Produkterna lossas huvudsakligen från fartyg till cistern och utlastningen sker från cistern till både fartyg och tankbil.

Produkter som hanteras i Södertälje:

 • Metanol - Giftigt, brandfarligt
 • Etanol - Brandfarligt
 • Petroleumprodukter (diesel) - Hälsoskadligt, miljöfarligt 
 • Bitumen - Brännskaderisk vid het produkt
 • Komplexbildare - Frätande, hälsoskadligt
 • Avisningsmedel - Ej klassificerad som farligt

Risker vid hantering

Det är främst vid produktförflyttning i samband med lossning och lastning som det finns risk för olyckor.  Risken är däremot liten under den tid som produkten lagras i cistern. Underhållsarbete på produktsystemen är också ett riskmoment.

Om ett produktutsläpp skulle uppstå kan det förorena mark och/eller vatten. Djur- och växtliv i närområdet kan påverkas negativt av en olycka. Produkter som hanteras på terminalen kan orsaka hälsoeffekter vid direkt exponering vid ett större utsläpp. Däremot bedöms allmänheten inte komma att skadas på grund av verksamhetens placering inom hamnens område.

Om utsläppet består av brandfarliga ämnen kan en brand eller explosion uppstå. Röken kan ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. I vilken omfattning människor kan komma att påverkas beror på vilken spridning branden och/eller explosionen får.

Vid utsläpp eller brand kommer i första hand terminalens område att drabbas, men Inter Terminals har analyserat och identifierat potentiella effekter på närliggande anläggningar i hamnen. Området är avsatt för industriverksamhet och riskbilden har bedömts vara acceptabel. Allmänheten vistas inte inom området och känslig bebyggelse finns inte i närheten. Verksamheten ligger inte nära annan medlemsstats territorium och inga risker för gränsöverskridande följder av en allvarlig kemikalieolycka förekommer.

Förebyggande åtgärder och begränsning av olyckor

Inter Terminals arbetar aktivt för att förhindra kemikalieolyckor och riskerna i verksamheten analyseras systematiskt. Åtgärder vidtas för att förebygga olyckor och för att begränsa deras effekter.

 • Cisterner och ledningar är designade enligt erkända tekniska standarder.
 • Arbetsmoment styrs genom instruktioner och checklistor för att säkerställa hanteringen.
 • Ronderingar i anläggningen genomförs för att säkerställa att inga läckage förekommer.
 • Förändringar i verksamheten föregås av riskanalys.
 • Inspektioner, kontroller och underhåll utförs enligt en riskbaserad underhålls- och kontrollplan.
 • Entreprenörer och chaufförer genomgår säkerhetsutbildning innan arbete på terminalen.

Terminalen har även följande åtgärder på plats för att kontrollera och begränsa följderna av en olycka, om de förebyggande åtgärderna ovan mot förmodan skulle misslyckas.

 • Terminalområdet är anpassat för skydd mot utsläpp och brand med exempelvis nödstopp, överfyllnadslarm, gas- och brandlarm, cisterninvallningar, mobila kylkanoner och skumpåföring på riskutsatta cisterner, skumsläcksutrustning på utlastningar, utrustning för spillsanering samt rutiner för nödlägesberedskap vid spill och brand. Det finns även en katastrofbassäng med skumpåföring, för utpumpning av kyl- och släckvatten.
 • Berörd personal utbildas och övas kontinuerligt för att hantera brand-, miljö- och säkerhetsrisker.
 • Brandlarm kopplade direkt till Räddningstjänsten samt att Inter Terminals kontaktar Räddningstjänsten för att informera och för vidare insatser vid behov.

Utöver Inter Terminals beredskap har hamnen utrustning för länsutläggning för att begränsa spridning i vatten.  Utöver den kommunala Räddningstjänsten har Inter Terminals avtal med Släckmedelcentralen för storskalig brandsläckningsinsats.

Om olyckan är framme - så här blir du varnad

Om det inträffar en allvarlig olycka får du i första hand information via radio och TV. Bedömer räddningsledaren som har det övergripande ansvaret för insatsen, att situationen är så allvarlig att varningen måste ges akut, kan signalen "Viktigt meddelande till allmänheten - VMA" användas.

Vill du veta mer?

Mer information om VMA finns i menyträdet - se "112 och VMA"

Kontaktinformation

Inter Terminals Sweden AB

Adress: Oljehamnen, 151 38 Södertälje

Telefon: 08-550 600 50

www.interterminals.com

Räddningstjänsten, Södertörns Brandförsvarsförbund

Telefon: 08-721 22 00

Postadress: Södertörns Brandförsvarsförbund, Box 563, 136 25 Haninge

info@sbff.se

www.sbff.se

ODEC Tankstorage, Södertälje hamn

ODEC Tankstorage Södertälje AB bedriver depåverksamhet med lagring och hantering av petroleumprodukter och bioprodukter i Södertälje hamn. Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och tillhör den lägre kravnivån.

Dessa produkter hanteras vid depån

RMB- Ingår i kategorin Marine Diesel Oil. Från och med hösten 2017 kommer även DMB att hanteras vid anläggningen. Produkten är märkt som skadlig, hälsoskadlig, miljöfarlig.

Tallbecksolja- Tallbeck har samma användningsändamål som motsvarande petroleumprodukter, men klassas varken som brand- eller miljöfarlig. Produkten orsakar irritation vid kontakt med ögon och hud.

Biodiesel- I detta fall rör det sig om RME (rapsmetylester) vilken har samma användningsändamål som motsvarande petroleumprodukter, men som varken klassas som brand- eller miljöfarlig. Produkten kan orsaka hudirritation vid upprepad eller långvarig exponering. Produkten är ej märkningspliktig enligt CLP direktiv.

Glycerol – produkten har samma användningsändamål som motsvarande petroleumprodukter, men klassas varken som brand- eller miljöfarlig. Kan orsaka irritation vid kontakt med ögon eller hud.

Vad kan hända?

Identifierade risker i verksamhetens riskanalys består exempelvis av läckage/överspolning vid bilutlastning, brand i lastbil, fel vid koppling av lossningsledning, flänsläckage, slangbrott vid utlastning till fartyg, överspolning av cistern, cisternbottenläckage och pumphaveri.

Den här beredskapen har ODEC Tankstorage AB

Verksamhetsområdet och det gemensamt hamnområde är utrustat med flera av varandra oberoende olycksförebyggande åtgärder för att minska sannolikheten att en olyckshändelse ska kunna inträffa. Några exempel är:

 • Depå- och oljehamnsområde är inhägnat.
 • All produkthantering och transporter inom depån kommer att ske enligt skriftliga säkerhetsföreskrifter och driftinstruktioner.
 • Nödstopp vid kaj och bilutlastningsplats som stänger pumpar och ventiler.
 • Samtliga cisterner är försedda med två oberoende system som larmar vid hög produkt nivå.

I oljehamnen pågår även ett gemensamt arbete rörande dominoeffekter. Syftet med utredningen är att vidta förebyggande åtgärder för att begränsa följderna av en eventuell allvarlig kemikalieolycka. I samarbetet finns representanter från Södertälje Hamn, Räddningstjänsten SBFF, Miljökontoret, Inter terminals, ODEC, ST1, AGA och Kemetyl. I den pågående utredningen har olika aktiviteter i Oljehamnen kartlagts och bedömts enligt en gemensam riskmatris.

Genom årliga tillsynsbesök följer myndigheterna upp utvecklingen. För mer information till exempel datum för senaste besök, mer ingående uppgifter om tillsynen samt den berörda tillsyns-planen hänvisas till länsstyrelsens webbsida.

Så här blir du varnad vid en eventuell olycka

Vid en eventuell olycka inom verksamhetsområdet som kräver åtgärder utanför industriområdet kommer kommunens räddningstjänst fatta beslut om åtgärder samt larma och varna allmänheten via samhällets ordinarie larmsystem eller lokala avspärrningar. Via radio och TV kommer man att ge vidare information om vad berörda ska göra.

ODEC Tankstorage Södertälje AB har inkommit med denna information till Södertörns brandsförsvarsförbund som en del i informationen till allmänheten som ska tillhandahållas av kommunen. För informationen i sin helhet kan du klicka här.

 

Kontaktuppgifter 

ODEC Tankstorage Södertälje AB

Solviksvägen 3, 151 38 Södertälje

Telefon: 031-64 75 94

E-post: tankstorage@odec.se

www.odec.se

Sand & Grus AB Jehander, bergtäkt Enhörna

Jehander Enhörna är en sand, grus och bergtäkt. Täkten genomför sprängning av berg för framställning av krossade produkter. Inga sprängmedel förvaras i täkten utan levereras i samband med att sprängning skall genomföras.

Upplysning

Verksamheten omfattas av lagen 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka.

Lokalisering

Bastmoravägen 1, Underås, 151 50 Enhörna

Aktiviteter i verksamheten

Jehander Enhörna är en sand, grus och bergtäkt. Täkten genomför sprängning av berg för framställning av krossade produkter. Inga sprängmedel förvaras i täkten utan levereras i samband med att sprängning skall genomföras.

Farliga ämnen

Se Sand & grus AB Jehanders information till allmänheten.

Allmän information vid olycka

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas så kommer räddningstjänsten att gå ut med ett ”viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du skall gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radio för mer information. Du kan även få mer information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn

Tillsyn av verksamheten utövas av Länsstyrelsen i Stockholm.

Övrig information

Ytterligare information kan lämnas av produktionsledning eller av ansvarig driftledare på plats.

Kontaktuppgifter till verksamhetsutövaren

Sand & Grus AB Jehander, Bastmoravägen 1, Underås, 151 50 Enhörna

Växel: 08-625 63 00, www.jehander.se

 

 

Scania

Scania tillverkar tunga lastbilar, motorer samt chassier till bussar. Inom anläggningen i Södertälje sker forskning och utveckling av fordon, produktion av delar till motorer och drivlinor samt montering av färdiga fordon och motorer.

Vad kan hända?

På anläggningen hanteras brandfarliga ämnen. För tankning av fordon och till provningsverksamhet av motorer och fordon används fordonsbränslen. Inom tillverkningen används brandfarliga gaser och vätskor, som t ex gasol och acetylen, för värmebehandling och andra liknande processer. På anläggningen hanteras också ammoniak i kylanläggningar. Ammoniak är en giftig gas. Det är enbart hanteringen av gasol och ammoniak som bedöms kunna orsaka allvarliga skador utanför Scanias område och bara om ett större haveri skulle inträffa.

Gasol kan vid läckage bilda ett gasmoln som kan antändas. Gasol är en färglös gas men har ett tillsatt starkt luktämne (vitlöksliknande) vilket gör att utsläpp lätt kan identifieras redan vid små mängder.

Ammoniak kommer vid utsläpp att spridas med vinden. Gasen är färglös men har en skarpt stickande lukt som gör att den identifieras redan vid mycket låga koncentrationer. Ammoniak påverkar användningsvägarna vid låga koncentrationer. Den låga luktgränsen medför att man känner av ammoniak innan skadliga nivåer uppnås.  

Den här beredskapen har Scania 

Inom anläggningen finns det alltid en larmorganisation på plats som vidtar åtgärder vid de olycksfall som kan uppstå. Det finns även larm som upptäcker gasolutsläpp och fasta kylsystem som kan startas vid brandpåverkan på gasoltanken. 

Vid händelser inom anläggningen som kräver åtgärder utanför industriområdet kommer kommunens räddningstjänst fatta beslut om åtgärder samt larma och varna allmänheten via samhällets ordinarie larmsystem eller lokala avspärrningar. Via radio och TV kommer man att ge vidare information om vad berörda ska göra.

Kontaktinformation

E-post: securitysodertalje@scania.com

Telefon 08-553 810 00 (sök säkerhetschefen Södertälje)

www.scania.com

Skanska Asfalt och Betong AB, bergtäkter Moraberg och Järna

Bakgrund

Bergtäkt Moraberg på fastigheten Glasberga 1:4 i Södertälje kommun bedriver sådan verksamhet att den omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, s.k. Sevesolagstiftningen. I denna lagstiftning finns det två kravnivåer, beroende på vilken mängd kemikalier som hanteras, men i båda finns det krav gällande att delge allmänheten information om risker i verksamheten och hur dessa hanteras. Denna täkt omfattas av den lägre kravnivån.

Kort beskrivning av verksamheten

Det primära syftet med verksamheten är att producera förädlade bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar bl.a. losshållning, krossning och maskinhantering av bergmaterial. Brytning av berg sker genom sprängning.

Kemikalier och risker

De kemiska produkter som förekommer på anläggningen, och som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, är sprängmedel. Sprängämnena är ammoniumbaserade och klassade som explosiva. De kan också ge lungskador vid förtäring, och kontakt med brännbart material kan orsaka brand. Observera att inga sprängmedel förvaras i täkten. Risken för en okontrollerad explosion är dock mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är icke-explosiva, och det föreligger således ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen, en kort tid precis i samband med sprängning, som ämnet känsliggörs till ett sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag. 

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten att gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen.

Information och kontaktuppgifter

Verksamhetsutövare: Skanska Asfalt och Betong AB

Ärendets kontakt: Camilla Sarin, Skanska Asfalt och Betong AB, 112 74 Stockholm, camilla.sarin@skanska.se, 010-448 48 91, 072-221 17 45

Skanska Asfalt och Betong AB har inkommit med information till allmänheten som ska tillhandahållas av kommunen. Informationen i sin helhet finns på följande länk: Information till allmänheten (Seveso).

St1 Sverige AB

Verksamheten på St1 i bränslehamnen består i huvudsak av att ta emot, lagra och distribuera olika vätskor. En stor andel av vätskorna är brand- och miljöfarliga. De vätskor som är vanligast förekommande är bensin, diesel, eldningsoljor och E85.

VMA

Länsstyrelsen i Stockholm 

Vad kan hända?

Verksamheten lämnade in en säkerhetsrapport enligt 10 § i 1999:381 till Länsstyrelsen i november 2019 med tillhörande riskanalyser som identifierat olika typfall av olyckor:

 1. Överfyllning av cistern eller tankbil
 2. Läckage på rör eller slangar

Resultatet från riskanalysen visar att miljön kan komma att påverkas genom spridning av brandrök, förorenat släckvatten och utsläpp av petroleumprodukter till mark och vatten. Vid en eventuell brand kommer en kraftig rökutveckling att uppstå som kan beröra områdena runt Södertälje oljehamn.

Den här beredskapen har St1

Eftersom konsekvenserna av en olycka är allvarliga är riskhanteringen främst inriktad på att förebygga olyckor. Cisternerna är försedda med automatisk nivåmätning för att förebygga att innehållet rinner över m.m. Verksamhetsutövarna har skyldighet att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område inklusive skyldighet att samverka med räddningstjänsten för att hantera och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Utifrån riskanalysen arbetar företaget tillsammans med Räddningstjänsten, Södertälje kommun och Drivkraft Sverige med att förebygga så att olyckor inte inträffar samt att om det inträffar något så ska konsekvenserna bli så små som möjligt.

Kommunen har en plan för räddningsinsatser för att hantera allvarliga kemikalieolyckor. Verksamheter och räddningstjänst tar fram insatsplaner för detta. Instruktioner och order från räddningstjänsten ska följas vid en olyckshändelse.

Som ett led i det förebyggande arbetet sker kontinuerligt interna och externa revisioner. All dokumentation revideras vid ändringar och nybyggnation av verksamheten. Sevesotillsyn av myndigheter sker regelbundet, där dokumentation granskas och depåområdet kontrolleras. Protokoll från tillsynen kan begäras från St1 eller Länsstyrelsen i Stockholms Län.

Om olyckan är framme - så här blir du varnad

Om det inträffar en allvarlig olycka får du i första hand information via radio och TV. Bedömer räddningsledaren som har det övergripande ansvaret för insatsen, att situationen är så allvarlig att varningen måste ges akut, kan signalen "Viktigt meddelande till allmänheten - VMA" användas.

Kontaktinformation

St1 Sverige AB

Solviksvägen 6

151 38 Södertälje

Telefon 08-555 480 00 (vx)

www.st1.se