Social- och omsorgskontoret

I Södertälje kommun ansvarar social- och omsorgskontoret för att erbjuda alla kommuninvånare stöd och omsorg i olika livssituationer. I kommunen finns ett brett utbud av stöd, omsorg och service. För att få vissa insatser krävs ett särskilt myndighetsbeslut enligt gällande lagstiftning.

Social- och omsorgskontoret har flera olika verksamheter:

  • Försörjningsstöd
  • Vuxenvård och behandling
  • Barn, ungdom och familj
  • Funktionsnedsättning
  • Äldreomsorg
  • Bostadsanpassning
  • Färdtjänst och riksfärdtjänst
  • Rådgivning och sociala jourer
  • Tillsyn och tillstånd, bland annat alkoholtillstånd

Politiskt ansvariga är socialnämnden, äldreomsorgsnämnden, omsorgsnämnden och kommundelsnämnderna.

Socialdirektören är den tjänsteman som ansvarar för social- och omsorgskontorets verksamheter.

Social- och omsorgskontorets verksamheter styrs av olika lagar och de viktigaste är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). De insatser som utförs ska vara individuellt utformade efter den enskildes behov och önskemål och utgå ifrån tillgängliga resurser.

Den enskilde ska känna sig trygg med, vara delaktig i samt ha inflytande över de insatser som ges.