Taxor och avgifter

Här hittar du Södertälje kommuns taxor och avgifter för år 2017.

Kommunens taxor och avgifter beslutas i samband med att Mål och Budget antas. Du kan ta del av hela dokumentet eller uppdelat per nämnd.

Taxor och avgifter 2017 antagen av kommunfullmäktige 28 november 2016

Omsorgsnämnden

 • Vård och omsorg gällande insatser för personer med funktionsnedsättning
 • Insatser – LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • Konstruktion av taxor gentemot Mål & Budget 2017
 • Ersättningar

taxor-avgifter-kap1-omsorgsnämnden.pdf

Socialnämnden

 • Tillstånds - och tillsynsverksamheterna
 • Vuxenenheten
 • Dödsboförvaltning
 • Familjerådgivning

taxor-avgifter-kap2-socialnämnden.pdf

Äldreomsorgsnämnden

taxor-avgifter-kap3-aldreomsorgsnamnden.pdf

Utbildningsnämnden

 • Avgift för förskola
 • Avgift för barn i behov av särskilt stöd samt barn i åldern 3-5 år
 • Avgift för skolbarnsomsorg
 • Avgift för öppen fritidsverksamhet

taxor-avgifter-kap4-utbildningsnämnden.pdf

Kultur- och fritidsnämnden

Kulturskolan

taxor-avgifter-kap5-kulturochfritidsnämnden.pdf

Stadsbyggnadsnämnden

Plan- och Bygglovtaxa

 • Objektsfaktorer
 • Tidersättning
 • Underrättelse och expediering
 • Handläggningsfaktor för bygglov HF1
 • Handläggningsfaktor för startbesked HF2
 • Handläggningsfaktor för startbesked HF2 (Attefall)
 • Justering av bygglovsavgifter
 • Avgift för besked
 • Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner
 • Beslut om ny kontrollansvarig
 • Hissar och andra motordrivna anordningar
 • Nybyggnad – Bygglovavgift
 • Tillbyggnad
 • Enkla byggnader
 • Övriga åtgärder
 • Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)
 • Rivningslov inklusive startbesked
 • Bygglov för skyltar
 • Marklov inklusive startbesked
 • Master, torn, vindkraftverk
 • Bygglov för anläggningar
 • Övriga ärenden
 • Brandfarliga och explosiva varor m.m.

Geografisk informationshantering

 • Avgift för nybyggnadskarta
 • Avgift för utstakning
 • Lägeskontroll
 • Avgift för tillfälligt utnyttjande av digital geografisk information
 • Kopiering och utskrifter
 • Nyttjande av punkter och punktskisser
 • Uppdragstaxa

taxor-avgifter-kap6-stadsbyggnadsnämnden.pdf

Miljönämnden

 • Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken
 • Taxa för livsmedelskontroll
 • Taxa för strålskyddstillsyn
 • Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
 • Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

taxor-avgifter-kap7-miljonamnden.pdf

Tekniska nämnden

 • Upplåtelse av offentlig plats
 • Torgplats
 • Upplåtelse av offentlig plat
 • Torgplats
 • Felparkering
 • Parkering 2017
 • Övrig parkering
 • Grävning i kommunal och allmän mark
 • Dispenser från lokala trafikföreskrifter
 • Tillfälliga trafikanordningsplaner
 • Tomtköavgift
 • Gatukostnader

taxor-avgifter-kap8-tekniskanamnden.pdf

VA-taxan

Taxa för vatten och avlopp 2017 Telge Nät

Avfallstaxan

Avfallstaxan 2017 Telge Återvinning