Finansiell information

Södertälje kommun lånar pengar för att finansiera bland annat lokaler för kommunens verksamhet, bostäder och infrastruktur. Kommunens Internbank hanterar all upplåning och vidareutlånar till bolagen inom kommunkoncernen.

Uppdraget för Internbanken är att minimera kostnaderna och riskerna som är kopplade till upplåningen med hänsyn till de riskmått som finns i kommunens finanspolicy. Internbanken i Södertälje Kommun ingår i ett samarbete med Internbankerna i Huddinge och Botkyrka Kommuner.

Finanspolicy och Finansinstruktion

Här nedan hittar du aktuell Finanspolicy och Finansinstruktion som beskriver bland annat hur risker kopplade till upplåningen skall hanteras och hur Internbanken skall vara organiserad.

Finanspolicy

Finansinstruktion

Kreditbetyg

Kommunkoncernen har även ett kreditbetyg – så kallad rating - från S&P Global Ratings. Kreditbetyget är en bedömning av kommunkoncernens betalningsförmåga. Med betyget kan kommunen låna billigare och hos fler investerare än utan ett betyg. Betyget sänker således räntekostnaden.

Den 2 juni 2023 fick kommunen sitt senaste ratingbetyg.

  • långfristig rating: AA+/stable
  • kortfristig rating: A-1+

Ratingrapport Södertälje 230602.pdf

Kapitalmarknadsprogram

Kommunens upplåning på kapitalmarknaden sker bland annat genom kapitalmarknadsprogram. Södertälje kommun har ett domestikt obligtionsprogram, så kallat MTN-program (Medium Term Note Progam). Dessutom har kommunen ett kommuncertifikatsprogram (KC-program) under vilket kommunen emitterar korta papper upp till 12 månader.Se noteringsdokument för MTN-programmet och informationsbroschyr för certifikatprogrammet nedan.

MTN Programmet

Certifikatprogrammet

Kommuninvest

Södertälje kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Kommuninvest erbjuder finansiering och finansiell rådgivning.

Kommuninvest hemsida

Gröna lån

Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (SYVAB), delägt av Södertälje, har lånat 268 mkr hos Kommuninvest avseende finansering av vattenhantering i sin anläggning vid Himmerfjärden i Södermanland. För mer info om gröna lån från kommuninvest se länk nedan.

Gröna lån från kommuninvest

Rapporter

Årsredovisning för Södertälje kommun hittar du i länk nedan.

Årsredovisning

Finansiell riskrapport som är en månadsvis uppföljning av riskmåtten i finanspolicy kan du hitta i kommunstyrelsens sammanträdeshandlingar.

Kommunstyrelsen sammanträdeshandlingar

Annual reports (english)

Annual reports (financial statements) for Södertälje kommun in english.

Annual report 2018

Annual report 2017

Annual report 2016

Annual report 2015