Kommunala handikapprådet

Ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna

Kommunala handikapprådet är Södertälje kommuns organ för samverkan med handikapporganisationerna. Genom kommunala handikapprådet tillförs kommunal verksamhet och planering kunnande och erfarenheter från personer med funktionsnedsättningar och deras organisationer.

Kommunala handikapprådet består av sju politiskt valda ledamöter som utses av kommunfullmäktige, samt av tolv ledamöter som utses av handikapporganisationerna. Handikapprådet är direkt underställt kommunstyrelsen. Inom rådet utses ett arbetsutskott som är ett beredande organ till rådet, samt ett antal mindre arbetsgrupper som arbetar med olika sakfrågor eller tillfälliga projekt.

Ledamöter 2019-2022

Ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige hittar du nedan under fliken Register över förtroendevalda

Följande ledamöter är utsedda av HSO (Handikapporganisationernas samorganisation)

Sten Lundin, RSMH
Berit Nordström, strokeföreningen
Sevina Salci, astma och allergiföreningen
Oya Tahan, reumatikerföreningen
Stefan Johansson, attention
Åsa Werner, attention
Christina Corbell, FUB
Anton Corbell, FUB
Arne Forsberg, hjärt- och lungföreningen
Eva Molnar, RTP
Liiza Pettersson, RTP
Anna Limell, neuroförbundet
Bengt Svensson, SRF
Anna Ingebrigtsen, HSO