Kommunala pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett samråds- och referensorgan knutet till kommunstyrelsen.

Det allmänna syftet med pensionärsrådets verksamhet är att tillföra kommunala verksamheter och till allmänheten förmedla kunskaper om äldres behov liksom och om de särskilda förutsättningar att göra insatser på olika områden, som äldre människor genom sin livserfarenhet har.

Genom pensionärsrådet ges pensionärerna möjlighet att påverka den kommunala verksam­hetens utformning och innehåll samtidigt stimuleras pensionärerna till aktivitet i egna föreningar och samhällslivet i övrigt.

Kommunala pensionärsrådet består av sju ledamöter som utses av kommunfullmäktige, en av ledamöterna som utses av kommunfullmäktige ska också vara ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen. Varje pensionärsorganisation i Södertälje som tillhör riksorganisation med representation i regeringens pensionärskommitté, PRO:s samordningsgrupp och SPF seniorernas samrådsgrupp i Södertälje utser en ledamot och en ersättare vardera.

Inom rådet utses ett arbetsutskott som är ett beredande organ till rådet, samt ett antal mindre arbetsgrupper som arbetar med olika sakfrågor eller tillfälliga projekt. Rådet håller minst fyra sammanträden per år.

Pensionärsorganisationer som är representerade i Kommunala pensionärsrådet är PRO (Pensionärernas Riksorganisation), SPF Seniorerna (Sveriges Pensionärsförbund), SKPF (Svenska KommunalPensionärernas Förbund) och RPG (Riksförbundet PensionärsGemenskap).

Ledamöter 2019-2022

Ledamöter utsedda av kommunfullmäktige hittar ni nedan under länken Register över förtroendevalda

Följande ledamöter är utsedda av pensionärsorganisationerna:

Agneta Enbom Holz, PRO Samorganisation
Lilian Dahlhjelm, PRO Centrala Tälje
Carina Larsson, PRO Västra Tälje
Ann-Louise Jonsson, PRO Östra Tälje 
Bo Ohlson, PRO Hölö
Sven Öberg, PRO Järna/Vårdinge

Ebon Eriksson, SPF Samrådsgrupp
Bengt Johansson, SPF Holmfast
Leif Lindgren, SPF Järna, Hölö-Mörkö, Vårdinge

Inez Johansson, SKPF

Nora Olander, RPG