Kommunens revisorer

Kommunens revisorer är organisatoriskt direkt underställda kommunfullmäktige. De tolv av fullmäktige valda revisorerna är oberoende i förhållande till granskade nämnder och varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

Till sin hjälp måste revisorerna enligt Kommunallagen ha ett sakkunnigt biträde. Ernst&Young (EY) har av revisorerna upphandlats för att fullgöra granskningar enligt god revisionssed samt att biträda lekmannarevisorerna.


Revisorernas uppdrag

Enligt kommunallagen ska revisorerna varje år granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Granskningen ska ske i den omfattning som följer av god revisionssed. Revisorernas uppgift är att närmare granska den kommunala verksamheten så att den sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att räkenskaperna är rättvisande och styrelsens och nämndernas interna kontroll är tillräcklig.

Kommunens revisorer är också lekmannarevisorer i Telgekoncernen och dess bolag.

Revisorernas årliga revisionsberättelse ligger till grund för kommunfullmäktiges ansvarsprövning av styrelsen och nämnderna.

I ett särskilt reglemente  har kommunfullmäktige närmare preciserat revisorernas uppdrag.


Revisionsplan

Varje år fastställer revisorerna en revisionsplan med planerade revisionsprojekt det närmaste året. Beslut om förändrad inriktning i granskningen kan bli aktuell i samband med förändringar i omvärlden.

Anmäl en fråga till revisorerna

Har du förslag om att kommunens revisorer ska pröva en fråga kan du ta kontakt med någon av revisorerna. Revisorerna prövar vilka ärenden som ska granskas, Ett inkommet förslag leder därför inte automatiskt till att en granskning genomförs.