Handlingar KF 6 november 2017

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 31 augusti 2017
Revisorernas bedömning av delårsbokslutet

4. Revisionsberättelse och årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet i Södertälje

5. Revidering av regler för omsorg på obekväm arbetstid

6. Revidering av placeringsregler för förskola och skolbarnomsorg

7. "Snöskottning för äldre" - svar på motion av Anne-Marie Larsson (M)

8. "Försköna platsen mittemot Holmfastristningen" - svar på motion av Marita Lärnestad (M)

9. "Syna plastbluffen" - svar på motion av Alexander Rosenberg (M)

10. "Rondell i korsningen Humlestigen/Bollvägen/Holmfastvägen" - svar på motion av Joakim Granberg (RP)

11. Redovisning av obesvarade motioner oktober 2017

12. Redovisning av obesvarade medborgarförslag oktober 2017

13. Avsägelser av uppdrag

14. Eventuella val

15. "Konkurrensutsätt stadshusrestaurangen" - bordlagd interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till kommunstyrelsens ordförande

Bil A:141, Dnr: KS 17/5

16. "Södertäljeborna behöver sitt vatten året runt" - bordlagd interpellation av Metin Ataseven (M) till kommunstyrelsens ordförande

17. "Södertäljes företagare måste bli tagna på allvar!" - bordlagd interpellation av Metin Ataseven (M) till kommunstyrelsens ordförande

18. "Förbättra företagsklimatet så att fler får jobb i Södertälje" - bordlagd interpellation av Metin Hawsho (L) till kommunstyrelsens ordförande

19. "Anlägg ett bad i Järnadammen i Moraån igen!" - medborgarförslag

20. "Rastplats för hundar i Fornbacken på gamla basketplan" - medborgarförslag

21. "Skapa en aqua-golfanläggning vid Malmsjön" - medborgarförslag

22. "Ändra linjedragningen för buss 758 för att undvika problem i korsningen Birkavägen-Östergatan" - medborgarförslag

23. "Hedra de svenska veteransoldater som lever och bor i Södertälje med ett minnesmärke eller en minnessten" - medborgarförslag

24. "Återvinningsstation till Grusåsen" - medborgarförslag

25. "Måla gång- och cykeltunnel under Stockholmsvägen" - medborgarförslag