Handlingar KF 26 november 2018

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Information från revisorerna

4. Fastställande av skattesats 2019
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 23 november 2018

5. Äldreomsorgsnämndens hemställan om att få gå med underskott
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 23 november 2018

Komplettering


6. Utökat borgensåtagande i Sydvästra Stockholms
VA-verksaktiebolag (Syvab)
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 23 november 2018

7. Odlingsstrategi för Södertälje kommun 2018-2030

8. Kemikalieplan 2019-2021
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 23 november 2018

9. Livsmedels- och måltidspolicy
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 23 november 2018

10. Ändring av kommunstyrelsens reglemente med anledning av beslut om att utse skolchef för huvudmannen Södertälje kommun
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 23 november 2018
Komplettering

11. Regler och riktlinjer för föreningsbidrag
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 23 november 2018

12. Hemställan om taxebeslut avseende brandskyddskontroll, Södertörns brandförsvarsförbund
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 23 november 2018

13. Sammanträdesplan för 2019

14. Avsägelser av uppdrag

15. Eventuella val

16. "Förbättra företagsklimatet så att det ger fler jobb"
Bordlagd interpellation av Metin Hawsho (L) till kommunstyrelsens ordförande