Handlingar KF 17 december 2018

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Information från revisorerna

4. Ändrade finansieringsprinciper för återställande av deponier
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 14 december 2018

5. Uppdaterade bolagsordningar för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB, Telge AB, Telge Dotterbolag AB och Telge Nät AB
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 14 december 2018

6. Syvab-paketet
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 14 december 2018

7. Revidering av reglementen för kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet

8. Utbetalning av partistöd 2019

9. Revidering av arvodesreglementet
under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 14 december 2018

10. Val till nämnder och styrelser m m

11. Avsägelser av uppdrag och eventuella övriga val

12. Mål och budget 2019-2021 samt taxor och avgifter 2019
Moderaternas budgetförslag
Liberalernas budgetförslag
Vänsterpartiets budgetförslag
Sverigedemokraternas budgetförslag
Realistpartiets budgetförslag

13. ”Periodisering av budgeten”
Bordlagd interpellation av Ann Westerberg (L) till kommunstyrelsens ordförande

14. ”Varför är äldre så missnöjda med hemtjänsten?”
Bordlagd interpellation av Metin Hawsho (L) till äldreomsorgsnämndens ordförande