Kommunstyrelsen

Man brukar tala om kommunstyrelsen som den kommunala motsvarigheten till regeringen. Kommunstyrelsen är det ledande och samordnande organet.

Kommunstyrelsen ska leda förvaltningen och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, följa frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning mm.

Kommunstyrelsen bereder de ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige. Med beredning avses att ett ärende skall förberedas så att det beslut som skall fattas av fullmäktige är grundat på ett så allsidigt beslutsunderlag som möjligt. I beredningsarbetet ingår både probleminventering, materialinsamling, bearbetning av material, redovisning av olika beslutsalternativ och deras konsekvenser samt förslag till beslut.

Kommunstyrelsen leder, samordnar och ansvarar för den övergripande planeringen i kommunen vilket innebär att man också leder arbetet med att utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Detta innefattar såväl ekonomisk som fysisk planering. Kommunstyrelsen är också ansvarig för kommunövergripande personalfrågor. Kommunstyrelsen har hand om sysselsättnings- och näringslivsfrågor, kommunens medelsförvaltning, dvs placering och upplåning av pengar mm.

Sammansättning Kommunstyrelsen i Södertälje har 11 ledamöter och 11 ersättare.

Ledamöter

Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Andreas Birgersson (SD)
Elof Hansjons (S)
Ulla Rygin (S)
Maria Frithz Warg (M)
Lars Greger (MP)
Lovisa Teolinda Gjorgjieva (KD)
Joakim Granberg (RP)
Metin Hawsho (L)
Linda Sjögren (V)

Ersättare

Abraham Halef (S)
Sarkis Khatchadourian (S)
Ros-Marie Jacobsson (S)
Per Holmgren (M)
Izla Markous (M)
Hanna Klingborg (MP)
Joachim Hagström (SD)
Hans Joglund (SD)
Anna-Tuulia Syrjänen (KD)
Sait Yildiz (V)
Tage Gripenstam (C)