Kommunstyrelsen

Gruppbild på medlemmarna i kommunstyrelsen Södertälje

Man brukar tala om kommunstyrelsen som den kommunala motsvarigheten till regeringen. Kommunstyrelsen är det ledande och samordnande organet.

Kommunstyrelsen ska leda förvaltningen och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, följa frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning mm.

Kommunstyrelsen bereder de ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige. Med beredning avses att ett ärende skall förberedas så att det beslut som skall fattas av fullmäktige är grundat på ett så allsidigt beslutsunderlag som möjligt. I beredningsarbetet ingår både probleminventering, materialinsamling, bearbetning av material, redovisning av olika beslutsalternativ och deras konsekvenser samt förslag till beslut.

Kommunstyrelsen leder, samordnar och ansvarar för den övergripande planeringen i kommunen vilket innebär att man också leder arbetet med att utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Detta innefattar såväl ekonomisk som fysisk planering. Kommunstyrelsen är också ansvarig för kommunövergripande personalfrågor. Kommunstyrelsen har hand om sysselsättnings- och näringslivsfrågor, kommunens medelsförvaltning, dvs placering och upplåning av pengar mm.

Sammansättning Kommunstyrelsen i Södertälje har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Bilden från vänster: 

Ledamöter

Boel Godner (S)
Elof Hansjons (S)
Ingela Nylund Watz (S)
Yilmaz Kerimo (S)
David Winerdal (KD)
Tage Gripenstam (C)
Lars Greger (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Anne-Marie Larsson (M)
Metin Hawsho (L)
Andreas Birgersson (SD)
Joakim Granberg (RP)

Ersättare

Abraham Halef (S)
Ulla Rygin (S)
Aydin Özkaya (S)
Sarkis Khatchadourian (S)
Anna Syrjänen (KD)
Nina Wahlin (C)
Hanna Klingborg (MP)
Lukas Hållkvist (M)
Christoffer Johansson (M)
Sait Yildiz (V)
Joachim Hagström (SD)
Tommy Hansson (SD)

Bild på Boel Godner

Boel Godner

Kommunstyrelsens ordförande Telefon: 08-523 068 65 E-post: boel.godner@sodertalje.se Adress: Nyköpingsvägen 26, 151 89 Södertälje
Bild på Tage  Gripenstam

Tage Gripenstam

1.e vice ordförande Telefon: 08-523 037 03 E-post: tage.gripenstam@sodertalje.se Adress: Nyköpingsvägen 26, 151 89 Södertälje
Bild på Alexander Rosenberg

Alexander Rosenberg

2:e vice ordförande Telefon: 08-523 063 50 E-post: alexander.rosenberg@sodertalje.se Adress: Nyköpingsvägen 26, 151 89 Södertälje