Sammanträdeshandlingar kommunstyrelsen 29 april 2016

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Yttrande över remiss från finansdepartementet Uppdaterad indelningsgrund i delmodellen för barn- och ungdomar med utländsk bakgrund (3 Mb)

8. Produktionsstart stall i Järna (7 Mb)

9. Utveckla Södertälje som en knutpunkt för industri, handel och varuförsörjning

10. Nytt vägnamn i Hölö
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 29 april 2016

11. Redovisning av uppdrag avseende behovet av boende anpassat för äldre (3 Mb)

12. Hemtjänstprojektet
Se handlingar fr KS 1/4 2016, ärende 20

13. Remiss av delbetänkandet, Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden (SOU 2015:91)

14. Revisionsrapport nr 10/2015 - Granskning av kompetensförsörjning

15. Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd

16. Medel ur Södertälje kommuns sociala investeringsfond för förebyggande och riktade insatser i Ronna/Geneta/Lina"

17. Svar på motion av Metin Ataseven (M) med rubriken "Översyn av kommunens behandling av motioner"

18. Svar på motion av Tage Gripenstam (C) med rubriken "Kemikaliestrategi"

19. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken "Se över säkerheten inom den kommunala organisationen"

20. Svar på motion av Ingrid Hult (SD) med rubriken "Svenska normer ska gälla inom äldre- och sjukvård i Södertälje kommun"

21. Svar på motion av Tommy Blomqvist och Göran Lidman, båda (SD) med rubriken "Behovsprövning för särskilt boende"

22. Stadsdirektören informerar

23. Meddelanden

a) Vårljus: protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårljus den 17 februari 2016.

b) Vårljus: kallelse till årsstämma den 3 maj 2016.

24. Anmälan av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande nr 15-17/2016
Stadsdirektören nr 22-32/2016