Sammanträdeshandlingar kommunstyrelsen 25 maj 2016

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Förändrad rutin för årlig uppräkning av taxa, Södertörns brandförsvarsförbund

8. Ärende från Telge
Ärendet omfattas av sekretess

9. Ägarförändring i Telge Tillväxt (i Södertälje) AB

10. Investering produktionsstart kök och matsal 2016 - Stålhamraskolan

11. Investering produktionsstart uppgradering utemiljö 2016 – Rösberga förskolecenter

12. Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017

13. Översyn av tomtkön och förmedling av småhustomter

14. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2016-2025

15. Programförslag till framtidens båt-, bad- och turistort

16. Utökning av verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp

17. Svar på motion av Tage Gripenstam och Per-Anders Fritshammar, båda (C) med rubriken "Riv inte Moraåns dammar"

18. Svar på motion av Metin Hawsho (L) med rubriken "Glasa in kortsidorna på fotbollsläktaren"

19. Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp med ruriken "Få fart på Almnäs exploatering – HUB Södertälje"

20. Svar på motion av Veronica Westergård (KD) med rubriken "Öka barns och ungas inflytande i Södertäljes beslutsprocesser"

21. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken "Låt pelarskog bli pelarpark"

22. Svar på motion av Tommy Blomqvist och Tommy Hansson, båda (SD) med rubriken "Ansök om kameraövervakning vid skolor och stökiga områden"

23. Stadsdirektören informerar

24. Meddelanden

a) Nyköping-Östgötalänken: protokoll fört vid årsstämma den 15 april 2016.

b) Vårljus: protokoll från sammanträde med styrelsen den 16 mars 2016.

c) Söderenergi: kallelse till årsstämma den 26 maj 2016

25. Anmälan av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande nr 19/2016

Stadsdirektören nr 33-42/2016

26. Motioner väckta vid kommunfullmäktige den 4 april 2016

a) Motion av Liberalernas fullmäktigegrupp med rubriken "Plantera ett minnesträd för Pela och Fadime".

b) Motion av Liberalernas fullmäktigegrupp med rubriken "Trygga villkor för ensamkommande barn och unga".

c) Motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken "Utbilda unga ambassadörer för sommarstaden Södertälje".

d) Motion av Beata Kuniewicz och Tommy Hansson, båda (SD) med rubriken "Nattvandring för ett tryggare Södertälje".

e) Motion av Joakim Granberg (RP) med rubriken "Bygg billigare, fortare och fler bostäder".