Sammanträdeshandlingar kommunstyrelsen 25 november

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

6. Finansiell riskrapport

7. Revisionsrapport nr 1/2016
"Granskning av kommunstyrelsens uppsikt"

8. Avveckling av Södertälje kommuns tomtkö
Komplettering

9. Förstärkt markanvisningspolicy
Komplettering

10. Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2019

11. Yttrande över betänkandet "Kraftsamling mot antiziganism"
SOU 2016:44

12. Barnbokslut 2015

13. Beslut om utbetalning av partistöd

14. Uppdrag i Mål och budget 2017-2019 – exploateringsfrågor överförs från tekniska nämnden till kommunstyrelsen

15. Uppdrag i Mål och budget 2017-2019 – skogsskötsel och viltvård överförs från tekniska nämnden till miljönämnden

16. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken "Förvandlingsnummer värt en egen mässa"

17. Svar på motion av Tommy Hansson (SD) med rubriken "Trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorg"

18. Svar på motion av Tommy Blomqvist och Tommy Hansson, båda (SD) med rubriken "Inför videotolk där behov av detta finns"

19. Stadsdirektören informerar

20. Meddelanden

a) Vårljus: protokoll 5/2016 fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårljus den 28 september 2016

b) Vårljus: Tertialrapport 2 2016

21. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 42-44, 46/2016
Stadsdirektören nr 77-85/2016

22. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 oktober 2016

a) Motion av Joakim Granberg (RP) med rubriken "Rondell i korsningen Humlestigen/Bollvägen/Holmfastvägen".

b) Motion av David Winerdal (KD) med rubriken "Offentliga anslagstavlor – en demokratifråga".

c) Motion av David Winerdal (KD) med rubriken "Haveriet på motorvägsbron"

d) Motion av David Winerdal (KD) med rubriken "Mobbning i skolan"

e) Motion av David Winerdal (KD) med rubriken "Kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018".