Sammanträdeshandlingar KS 16 juni 2017

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

5. Finansiell riskrapport

6. Delårsbokslut för kommunstyrelsen per den 30 april 2017

7. Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 30 april 2017

8. Revisionsberättelse och årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund för 2016

9. Investering produktionsstart uppgradering av utemiljö 2017 - Ronnaskolan
Komplettering

10. Södertäljelyftet

11. Ägarförändring i Telge Tillväxt AB

12. Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Komplettering

13. Nya lokaler för tingsrätten i Södertälje

14. Farstanäs camping
Komplettering

15. Miljöbokslut 2016

16. Framtida utförande av hemtjänst 
Komplettering

17. Uppdrag att genomföra en översyn av Södertälje kommuns trygghetsskapande åtgärder

18. Yttrande över betänkandet digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)

19. Yttrande över remissen "Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi" (SOU 2017:22)

20. Beslut om medel ur Södertälje kommuns sociala investeringsfond – ansökan "Ung i Tälje – förstärkt uppsökande och motiverande verksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret" 
Komplettering

21. Stadsdirektören informerar

22. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 13-14/2017
Stadsdirektören nr 59-64/2017

23. Motioner väckta vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2017

a) Motion av Liberalernas fullmäktigegrupp med rubriken "Inför kommunala trygghetsvakter".

b) Motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken "Låt en superkringla pryda södra stadsporten".

c) Motion av Metin Hawsho (L) med rubriken "Låt studenter och äldre bo tillsammans".

d) Motion av Joakim Granberg (RP) med rubriken "Inför symbol & religionsfrihet på kommunala arbetsplatser".

24. Ny in- och utfart till Kringlangaraget

25. Anställning av utbildningsdirektör