Handlingar KS 23 februari 2018

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Aktuella uppgifter om flyktingmottagning

Ekonomi och ägarstyrning

6. Finansiell riskrapport

7. Yttrande över remissen Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län

8. Remiss Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen

9. Samråd om ny översiktsplan för Gnesta kommun 
Kortversion av översiktsplanen

10. Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp, Mölnbo 1:31 och 1:199

11. Förslag till vägnamn i västra Kallfors i enlighet med detaljplaneförslag för "Kallfors höjder" i Järna

12. Bidrag från Destination Södertälje 2018

13. Yttrande över betänkandet Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)

14. Yttrande över revisionsrapport nr 8/17 Granskning av kommunens dokumenthantering

15. Stadsdirektören informerar

16. Meddelanden
a) Vårljus: protokoll nr 7/2017 fört med styrelsen för AB Vårljus den 6 december 2017.

17. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 3/2018
Stadsdirektören nr 124-146/2017, 5-8/ 2018

18. Byggbonus 2017 

19. Avstämning av nämndernas verksamhetsplaner