Handlingar KS 6 april 2018

Ärenden

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information från Polisen

4. Ekonomirapport

5. Finansiell riskrapport

6. Årsrapport 2017 för kommunstyrelsen

7. Årsredovisning 2017 för Södertälje kommunun

8. Bokslut 2017 för stiftelser förvaltade av Södertälje kommun

9. Bolagsstyrningsrapport för Telge 2017

10. Rapport om arbetet med investeringsprocessen

11. Förslag till vägnamn för vägen till Måsnarens koloniträdgårdsförening i Hovsjö i Södertälje

12. Detaljplan för Kallfors höjder (Västra Kallfors) del av Kallfors 1:4 inom Järna kommundel i Södertälje kommun

13. Exploateringsavtal för Kallfors höjder (Västra Kallfors) del av
Kallfors 1:4

14. MarkanvisningspolicyKomplettering

15. Nytt reglemente för kommunens revisorer

16. Utvärdering och bedömning av samordnad varudistribution i Södertörnskommunerna 

Komplettering

17. Ställningstagande vad avser principer för digital samverkan i Stockholms län

18. Yttrande över remissen" reboot – omstart för den digitala förvaltningen" (SOU 2017:114)

19. Ärende från Telge

Ärendet omfattas av sekretess enligt 19 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen och publiceras därmed inte

20. Redovisning av obesvarade motioner april 2018

21. Redovisning av obesvarade medborgarförslag april 2018

22. Stadsdirektören informerar

23. Meddelanden
a) Södertörns brandförsvarsförbund: protokoll fört vid direktionsstyrelsens sammanträde den 9 februari 2018

b) Socialnämndens protokoll den 29 januari 2018, § 6 "Riktlinjer för placering av ensamkommande asylsökande som fyller 18 år.

24. Anmälan av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande nr 4-6, 8-15/2018
Stadsdirektören nr 9-26/ 2018