2016-03-01

Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden

1.Protokollets justering

2.Fastställande av dagordning

3.Allmänhetens frågestund

4.Ordförande informerar

5.Socialdirektören informerar

6.Platssituationen

Informationsärenden

7.Regler om bemanning

Beslutsärenden

8.Årsbokslut 2015

9.Översyn av taxor och avgifter

10.Kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse 2015

11.Hemtjänstprojektet – Digitala funktioner

12.Uppföljningsplan för verksamheter inom äldreomsorgen 2016-2018

13.Motion av Ingrid Hult (SD) ”Stärk demensvården genom att anställa en demenssjuksköterska”

14.Ärendebalans

15.Meddelanden

16.Anmälningsärenden

17.Delegationsbeslut

18.Övriga frågor