2016-03-29

Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta

nämndsekreteraren.

 

Sammanträdet är öppet för allmänheten kl 14.00 i salen Dirigenten i stadshuset

 

1.     Protokollets justering

2.     Fastställande av dagordning

3.     Allmänhetens frågestund

4.     Ordförande informerar

5.     Socialdirektören informerar

6.     Platssituationen

7.     Ekonomisk uppföljning

Informationsärenden

8.     Information genomlysning av hemtjänsten

9.     Information om Björkmossen

10. Redogörelse för åtgärder för att minska sjuktalen i kommunen

Beslutsärenden

11. Remiss - Stöd och hjälp till vuxna vid ställningsstagande till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80)

12. Förslag till Vatten och avloppsplan

13. Motion av Ingrid Hult (SD) ”Stärk demensvården genom att anställa en demenssjuksköterska

14. Ärendebalans

15. Meddelanden

16. Anmälningsärenden

17. Delegationsbeslut

18. Övriga frågor