2016-04-26

Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

Uppdaterades 2016-04-26

Ärenden

1.Protokollets justering

2.Fastställande av dagordning

3.Allmänhetens frågestund

4.Ordförande informerar

5.Socialdirektören informerar

6.Platssituationen

7.Ekonomisk uppföljning

Informationsärenden

8.Information om Nestor FoU:s verksamhet

9.Information om Stockholms läns folkhälsopolicy

10.Information om hållbar arbetshälsa

11. Björkmossen

12.Information om hemtjänstprojektet

Underlag från KS sammanträde 2016-04-14

13.Uppföljning – Boendeplan inom äldreomsorgen 2016-2018

14.Rutinbeskrivning Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

15.Utredning av ansvar för äldreomsorgen i Södertälje

16.Inbjudan till plansamråd angående förslag till detaljplan för Ekgården 1:1 m.fl. (Örnstugan)

Se hela detaljplanen här: Ekgården 1:1 mfl.

17.Ärendebalans

18.Meddelanden

19.Anmälningsärenden

20.Delegationsbeslut

21.Övriga frågor

 Extra ärenden

1.Inbjudan till plansamråd angående förslag till detaljplan för Viksberg 3:1 område B i Södertälje

Se hela detaljplanen här: Viksberg 3:1Område B

 2.Yttrande angående förslag till detaljplan för Tunet 5 m.fl. i Södertälje

Se hela detaljplanen här: Tunet 5