2016-05-31

Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund

4. -9. Informationsärenden

10. Revidering av riktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och handikappomsorgen

11. Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter inom hemtjänsten

12. Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut per den 30 april

13. Riktlinjer avseende ansvarsfördelningen mellan Socialnämnden och Äldreomsorgsnämnden

14. Ombud enligt personuppgiftslagen (PUL)

15. Utredningsuppdrag om mötesplatser

16. Yttrande över plansamråd gällande Sländan 5 i Södertälje

17. Ärendebalans

18. Meddelanden

19. Anmälningsärenden

20. Delegationsbeslut

21. Övriga frågor