2016-06-16

Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund

4. Ordförande informerar

5. Socialdirektören informerar

6. Platssituationen

7. Ekonomisk uppföljning

8. Information om trygghetslägenheter

9. Information om kommunens arbete mot fusk och bedrägeri

10. Information om bättre måltider i särskilt boende

11. Information om mötesplatser

12. Utredningsuppdrag om mötesplatser

13. Utredning av Bergvik värdshus

14. Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och juridisk person för bårhus inom Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående omhändertagande av avlidna

15. Ny ersättningsnivå för hemtjänst

16. Södertälje kommuns handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

17. Kompetenskrav för personal inom äldreomsorgen

18. Ärendebalans

19. Meddelanden/Anmälningsärenden

20. Delegationsbeslut

21. Övriga frågor