2016-08-30

Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund

4. Ordförande informerar

5. Socialdirektören informerar

6. Platssituationen

7. SBK information planärenden

8. Uppföljning av ny modell för utförande av hemtjänst

9. Produktionsstart Björkmossen

10. Utvärdering av vårdhundsarbetet

11. Yttrande förvaltningens underlag till Mål och budget 2017-2019

12. Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt Sol och LSS, kvartal två 2016

13. Uppföljning på vård- och omsorgsboenden 2016

14. Detaljplan för Sporren 1 m.fl. 

15. Detaljplan för Ytterjärna konsthall och konferens

16. Ändring av sammanträdestid 4 oktober 

17. Ärendebalans - delas ut

18. Meddelanden/anmälningsärenden

19. Delegationsbeslut

20. Övriga frågor