2016-10-04

Dokument öppnas i nytt fönster. Observera att inga handlingar publiceras för informationsärenden. Handlingarna till beslutsärenden publiceras allt eftersom de blir klara. För fullständiga handlingar, vänligen kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Allmänhetens frågestund

4. Ordförande informerar

5. Socialdirektören informerar

6. Platssituationen

7. Information om Björkmossen

8. Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut 31 augusti inklusive uppföljning av patientsäkerhetsberättelse, verksamhetsspecifik  internkontroll och kvalitetsrapport

9. Uppföljning internkontrollplanen 

10. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2017 

11. Boendeplan 2017-2019  inom äldreomsorgen

12. Yttrande över remiss från Trafiknämnden ”Framtida inriktning för färdtjänst” 

13. Inbjudan till underrättelse om granskning angående förslag till detaljplan för Tunet 5 m.fl. i Södertälje – förslag till yttrande

14. Inbjudan till plansamråd angående förslag till detaljplan för Brunnsäng 1:1 Bovieran i Södertälje – förslag till yttrande

15. Rutin vid svar på detaljplaner 

16. Översyn av äldreomsorgsnämndens reglemente 

17. Utredningsuppdrag om mötesplatser  

18. Svar på medborgarförslag ”Bjud på mer underhållning på våra äldreboenden”   

19. Yttrande över motion av Anne-Marie Larsson (M)"Snöskottning till äldre"  

20.-23. Anmälnings- och informationsärenden

24. Övriga frågor