Här hittar du sammanträdeshandlingar inför äldreomsorgsnämndens sammanträde 2017-04-11. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

5. Ordförande informerar

6. Socialdirektören informerar

7. Platssituationen

8. Ekonomisk uppföljning

9. Mötesplats Bergvik

10. Kvalitet i särskilt boende, rekommendationer för arbete med ökad kvalitet  nattetid i särkskilt boende för äldre

11. Yttrande angående förslag till detaljplan för Bårstafältet

12. Kontaktpersoner till Lillängens, Wijbackens och Ljungbackens    äldreboenden i kommundelarna

13. Representanter till kommunala handikapprådet

14. Ärendebalans

15. Meddelanden

16. Anmälningsärenden

17. Delegationsbeslut

18. Övriga frågor