Här hittar du sammanträdeshandlingar inför äldreomsorgsnämndens sammanträde 2017-06-20. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren

1.   Upprop

2.   Protokollets justering

3.   Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.   Allmänhetens frågestund

5.   Ordförande informerar

6.   Socialdirektören informerar

7.   Information om Björkmossen

8.   Platssituationen

9.   Heltidsprojektet

10. Hållbar arbetshälsa och hållbart nära ledarskap

11. Rapport om hur mat och måltidssituationen utvecklas på boende

Beslutsärenden

12. Yttrande över motion – Förstärk valfrihet och integritet på vård- och omsorgsboenden – starta pilotprojekt med japanska toaletter

13. Revidering av delegationsordning

14. Ärendebalans

15. Anmälningsärenden

16. Delegationsbeslut

17. Övriga frågor