Här hittar du sammanträdeshandlingar inför äldreomsorgsnämndens sammanträde 2017-11-07. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren

1.   Upprop

2.   Protokollets justering

3.   Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.   Allmänhetens frågestund

5.   Ordförande informerar

6.   Socialdirektören informerar

7.   Ekonomisk uppföljning

8.   Information om Björkmossen

9.   Platssituationen

10. Information om Fallprevention

11. Hur kvalitetssäkras insatserna inom äldreomsorgen

12. Information om rutin för samverkan med KPR.

Beslutsärenden

13. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

14. Rapportering av ej verkställda beslut 2017, 3:dje kvartalet

15. Motion av Tage Gripenstam (C) - "Avskaffa den kylda maten"

16. Dokumenthanteringsplan - för Äldreomsorgsnämnden i Södertälje kommun

17. Ersättningsnivå i hemtjänsten 2018

18. Sammanträdesdatum 2018

19. Boendeplan 2018-2020 för äldreomsorgen

20. Ärendebalans

21. Anmälningsärenden

22. Delegationsbeslut

23. Övriga frågor