Här hittar du sammanträdeshandlingar inför äldreomsorgsnämndens sammanträde 2018-01-29. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1.   Upprop

2.   Protokollets justering

3.   Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.   Utbildning i Netpublicator

5.   Allmänhetens frågestund

6.   Ordförande informerar

7.   Socialdirektören informerar

8.   Platssituationen

9.   Information om Björkmossen

10. Information om Tallhöjden

11. Måltidsprojektet

12. Socialstyrelsens brukarenkät

13. Kravspecifikation för hemtjänsten

Beslutsärenden

14. Revisionsrapport nr 7/2017 – Granskning av hemtjänsten

15. Driftsformer för vård- och omsorgsboende 

16. Verksamhetsplan och budget för äldreomsorgsnämnden

17. Uppföljningsplan för verksamhet inom äldreomsorgsnämnden 2018-2020

18. Ärendebalans

19. Anmälningsärenden

20. Delegationsbeslut

21. Övriga frågor