Här hittar du sammanträdeshandlingar inför äldreomsorgsnämndens sammanträde 2018-03-06. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.     Allmänhetens frågestund

5.     Ordförande informerar

6.     Socialdirektören informerar

7.     Platssituationen

8.     Information om Björkmossen

9.     Information om mellanboenden

Beslutsärenden

10. Motion av Mats Siljebrand (L) – ”Larmgrupp inom hemtjänsten”

11. Årsbokslut 2017

12. Ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2017

13. Kvalitetsrapport – Delrapport avvikelser, synpunkter, lex Sarah

14. Patientsäkerhetsberättelse

15. Patientsäkerhetsberättelse Oxbackshemmet 2017

16. Fastställande av förfrågningsunderlag för upphandling av utförande av hemtjänst i Södertälje kommun (sekretess)

17. Ärendebalans

18. Anmälningsärenden

19. Delegationsbeslut

20. Övriga frågor