Här kan du hitta Arbetslivsnämndens sammanträdeshandlingar för tidigare år.

ALN sammanträdeshandlingar 2015
2015-12-16

Ärenden

1.    Tjänstgörande ledamöter

2.    Protokollets justering

3.   Fastställande av dagordning

4.   Information om Map 2020

5.   Beslut om eventuell upphandling av Sfi

6.   Plan för systematiskt kvalitetsarbete inom vuxenutbildningen

7.   Rutin kring social hänsyn vid upphandlingar

8.   Yttrande kring dialog om AF:s kontorsnät

9.   Sammanträdesplan 2016

10. Ärendebalans

11. Nämnden informerar

12. Kontoret informerar

13. Meddelanden/anmälningsärenden

14. Delegeringsbeslut

15. Övriga frågor

2015-11-12

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 
12 november 2015

1.Tjänstgörande ledamöter

2.Protokollets justering

3.Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.Rapport från projektet Sociala hänsyn vid kommunens upphandlingar ALN 2015-06-17

5.Rapport om eventuell upphandling av SFI

6.Rapport från arbetet med studie- och yrkesvägledning och individuella studieplaner med anledning av skollagens skyldighet

7.Rapport angående riktlinjer för försörjningsstöd

Beslutsärenden

8.Internkontroll 2015

9.Tillägg till dokumenthanteringsplanen

10.Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp. ”Roligaste sommarjobbet

11.Ärendebalans

12.Nämnden informerar

13.Kontoret informerar

14.Meddelanden/anmälningsärenden

15.Delegeringsbeslut

16.Övriga frågor

2015-10-01

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 
1 oktober 2015

1. Tjäntsgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4. Rapport om sociala hänsyn vid kommunens upphandlingar

5. Språkligt stöd inom AME och kommunala praktikplatser

6. Språkmobilisering i samverkan, projektmedel från länsstyrelsen

7. Rapport om svar till skolinspektionen

8. Information inför eventuell upphandling, SFI, Grunvux och Gymnasial vux

Beslutsärenden

9. Delårsbokslut per den 31 augusti 2015

10. Beslut om  medel ur Södertälje kommuns sociala investeringsfond - ansökan familjecentraler

11. Rapport Feriepraktik

12. Ärendebalans

13. Nämnden informerar

14. Kontoret informerar

15. Meddelanden/anmälningsärenden

16. Delegeringsbeslut

17. Övriga frågor

2015-09-03

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 3 september

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. ESF-ansökan, information

5. Remiss "Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända", information

6. Utredning av vuxenutbildning

7. Yttrande över granskning av samverkan mellan nämnder och koncernbolag

8. Riktlinjer - rätt till undervisning i Svenska för invandrare

9. Remissvar rörande betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

10. Ärendebalans

11. Nämnden informerar

12. Kontoret informerar

13. Meddelanden/anmälningsärenden

14. Delegeringsbeslut

15. Övriga frågor

2015-06-17

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 17 juni 2015

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Information/utbildning om Flyktingschablonen

5. Yttrande över förvaltningens förslag till Mål och budget 2016-2018

6. Sociala hänsyn vid kommunens upphandlingar

7. Yttrande över revisionsberättelse och årsredovisning för Samordningsförbundet i Södertälje 

8. Ärendebalans

9. Nämnden informerar

10. Kontoret informerar

11. Meddelanden/anmälningsärenden

12. Delegeringsbeslut

13. Övriga frågor

2015-05-28

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 28 maj 2015

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. ESF-ansökan - information

5. Slutrapport arbetsfrågebedömning - information

6. Slutrapport Språkcentrum - information

7. Internkontrollplan 2015

8. Delårsbokslut per den 30 april 2015

9. Direktiv till utredning om vuxenutbildning

10. Yttrande över motion "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning"

11. Matchningsanställningar - nya vägar till jobb 

12. Yttrande avseende samverkan kring SFI-bas-utbildning

13. Yttrande över revisionsberättelse och årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet i Södertälje

14. Yttrande över utställning av förslag till nya föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun

15. Ärendebalans

16. Nämnden informerar

17. Kontoret informerar

18. Meddelanden/anmälningsärenden

19. Delegeringsbeslut

20. Övriga frågor

2015-02-25

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 25 februari 2015

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Årsbokslut 2014

5. Feriepraktik 2015

6. Remissvar "Södertälje kommuns sociala investeringsfond - utvärdering efter det första året"

7. Kontaktpolitiker för verksamheterna

8. Tid för arbetslivsnämndens verksamhetsplaneringsdag

9. Ärendebalans

10. ESF-ansökan - information

11. Kontoret informerar

12. Nämnden informerar

13. Meddelanden/anmälningsärenden

14. Delegeringsbeslut

15. Övriga frågor

2015-01-29

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 29 januari 2015

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Folkhälsoprogrammet - information

4. Verksamhetsplan och internbudget 

5. Val av kontaktpolitiker till kommunala handikapprådet

6. Kontaktpolitiker för verksamheterna

7. Förstärkt/utökat presidium

8. Ärendebalans

9. Kontoret informerar

10. Nämnden informerar

11. Meddelanden/anmälningsärenden

12. Delegeringsbeslut

13. Övriga frågor

ALN sammanträdeshandlingar 2014
2014-12-18

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 18 december 2014

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Information/rapporter

5. Skrivelse från kommunala handikapprådet "Dags att öka möjligheterna till arbete för personer med funktionshinder"

6. Internkontroll 2014

7. Revidering av dokumenthanteringsplan för arbetslivsnämnden

8. Sammanträdestider 2015

9. Ärendebalans

10. Kontoret informerar

11. Nämnden informerar

12. Delegeringsbeslut

13 Anmälningsärenden/meddelanden

14. Övriga frågor

2014-11-06

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 6 november 2014

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Kommande SFRIS-projekt - information

5. Yttrande över KSL´s förslag om överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om samverkan kring SFI-baserad utbildning för kortutbildade och analfabeter

6. Gemensam upphandling av vuxenutbildning

7. Ärendebalans

8. Kontoret informerar

9. Nämnden informerar

10. Delegeringsbeslut

11. Anmälningsärenden/meddelanden

12. Övriga frågor

2014-10-02

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 2 oktober 2014

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Bokslut T2

4. Internkontroll 2014 - Utgår

5. Yttrande över slutrapport - En process- och resultatutvärdering av projekt K2

6. Förlängning av avtal med Iris Hadar

7. Yttrande över feriepraktik 2014 - rapport

8. Yttrande över förvaltningens förslag till Mål & Budget 2015-2017

9. Nämnden informerar

10. Kontoret informerar

11. Meddelanden

12. Delegeringsbeslut

13. Övriga frågor

2014-09-04

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 4 september 2014

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information-Redovisning av K2:s utvärdering

4. Yttrande över revisionsberättelse och årsredovisning 2013 för samordningsförbundet i Södertälje

5. Utvärdering SFI Iris Hadar

6. Information - Rima Haro berättar om Syrien

7. Ärendebalans

8. Nämnden informerar

9. Kontoret informerar

10. Meddelande

11. Delegeringsbeslut

12. Övriga frågor

2014-05-27

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 27 maj 2014

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Information/rapporter

5. Revidering av arbetslivsnämndens verksamhetsplan

6. Delårsbokslut april 2014

7. Kvalitetsrapport Vuxenutbildningen

8. Interkontrollplan 2014

9. Ärendebalans

10. Kontoret informerar

11. Nämnden informerar

12. Delegeringsbeslut

13. Anmälningsärenden/meddelanden

2014-03-06

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 6 mars 2014

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information/rapporter

4. Årsbokslut 2013

5. Remissvar på SOU 2013:76 Svenska för invandrare

6. Medborgarförslag "Grundskurs i samhällskunskap"

7. Feriepraktik 2014

8. Anmälan av ordförandebeslut - Ny modell för schablonintäkter för flyktingar

9. Ärendebalans

10. Kontoret informerar

11. Nämnden informerar

12. Delegeringsbeslut

13. Anmälningsärenden/meddelanden

14. Övriga frågor

2014-01-30

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 30 januari 2014

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information/rapporter

4. Verksamhetsplanering och internbudget 2014

5. Förlängning av avtal för vuxenutbildning

6. Yttrande över motion "Inrätta ett vård- och omsorgscollege i Södertälje

7. Ny modell för schablonintäkter för flyktingmottagande

8. Biblioteksplan för  Södetälje kommun

9. Ärendebalans

10. Kontoret informerar

11. Nämnden informerar

12. Delegeringsbeslut

13. Anmälningsärenden/meddelanden

14. Övriga frågor

ALN sammanträdeshandlingar 2013
2013-12-12

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 12 december 2013

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information/rapporter

4. Revidering av reglemente för arbetslivsnämnden

5. Yttrande över Checklista för Södertälje kommun

6. Ärendebalans

7. Verksamhetsplanering 2014 - information

8. Kontoret informerar

9. Nämnden informerar

10. Delegeringsbeslut

11. Anmälningsärenden/meddelanden

12. Övriga frågor

2013-11-07

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 7 november

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information/rapporter
    Rapport/uppföljning F50

4. Remissvar på betänkandet Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå SOU 2013:20

5. Förlängning av avtal med Iris Hadar avseende SFI med jobbmodul

6. Internkontroll 2013

7. Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända - information

8. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje

9. Sammanträdesplan för arbetslivsnämnden 2104

10. Verksamhetsplaneringsdag för arbetslivsnämnden den 26 november

11. Ärendebalans

12. Kontoret informerar

13. Nämnden informerar

14. Delegeringsbesliut

15. Anmälningsärenden/meddelanden

16. Övriga frågor

2013-10-03

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 3 oktober 2013

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information/rapporter

4. Delårsbokslut augusti 2013

5. Lärvux

6. Feriepraktik 2013

7. Svar på förfrågan KSL ang. gemensam vuxenutbildningsregion

8. Yttrande över revisionsrapport nr 1/2013 - Granskning av nämndprotokollens kvalitet

9. Ärendebalans

10. Kontoret informerar

11. Nämnden informerar

12. Delegeringsbeslut

13. Anmälningsärenden/meddelanden

14. Övriga frågor

2013-06-13

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 13 juni 2013

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information/rapporter

4. Förvaltningens förslag till Mål och Budget 2014-2016

5. Ung i Tälje

6. Förändringar inom särskild utbildning för vuxna - information

7. Ärendebalans

8. Förfrågan om nästa steg i skapandet av gemensam vuxenutbildningsregion - information

9. Kontoret informerar

10. Nämnden informerar

11. Delegeringsbeslut

12. Anmälningsärenden/meddelanden

13. Övriga frågor

2013-05-20

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 20 maj 2013

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information/rapporter

4. Kompletterande svenskundervisning - slutrapport

5. Kvalitetsredovisning vuxenutbildningen

6. Delårsbokslut april 2013

7. Förslag till överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Södetälje kommun

8. Ärendebalans

9. Kontoret informerar

10. Nämnden informerar

11. Delegeringsbeslut

12. Anmälningsärenden/meddelanden

13. Övriga frågor

2013-04-04

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 4 april 2013

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information/rapporter

4. Utökad målgrupp i samhällsorientering för nyanlända

5. Svar på motion från Kristdemokraterna "Strategi för en inkluderande jobbpolitik"

6. Ärendebalans

7. Kontoret informerar

8. Nämnden informerar

9. Delegeringsbeslut

10. Anmälningsärenden/meddelanden

11. Övriga frågor

2013-02-27

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 27 februari 2013

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information/rapporter

4. Revidering av delegationordningen

5. Feriepraktik 2013

6. Årsbokslut per den 31/12 2012

7. Yttrande över revisionsrapport nr 4/2012 - Granskning av arbetslivsnämndens samarbete med Manpowe Telge Jobbstart och arbetsförmedlingen

8. Ärendebalans

9. Kontoret informerar

10. Nämnden informerar

11. Delegeringsbeslut

12. Anmälningsärenden/meddelanden

13. Övriga frågor

2013-01-28

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information/rapporter

4. Verksamhetsplan och internbudget 2013

5. Tidsbegränsad Sfi

6. Åretruntverksamhet inom kommunal vuxenutbildning

7. Arkivansvarig

8. Ärendebalans

9. Nämnden informerar

10. Kontoret

11. Delegeringsbeslut

12. Anmälningsärenden/meddelanden

13. Övriga frågor