2016-04-07

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 7 april 2016

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Information om redovisning av status för utvecklings- och förbättringsområden

5. Information om extratjänster

6. Information om DUA (Delegationen för unga till arbete)

7. Information om arbetsmarknadsprojekt MAP 2020

8. Kontoret informerar

9. Reviderad internbudget

10. Ärendebalans

11. Nämnden informerar

12. Meddelanden/anmälningsärenden

13. Delegeringsbeslut

14. Övriga frågor