2016-06-01

Här finns handlingar till arbetslivsnämnden den 1 juni 2016

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Lägesrapport om förändringen av arbetslivsnämnden kontorsorganisation

5. Information om YH-verksamheten

6. Resultatredovisning SKA

7. Brukarenkäten på AME

8. Rapport SFI-upphandling

9. Kontoret iformerar

10. Delårsbokslut per den 30 april 2016

11. Yttrande över motionen "Genomlys kommunen och koncernen för ökad integration"

12. Ärendebalans

13. Nämnden informerar

14. Meddelanden/anmälningsärenden

15. Delegeringsbeslut

16. Övriga frågor