2016-06-21

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 21 juni 2016

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Information om Ung i Tälje

5. Information om Telge Tillväxt

6. Kontoret informerar

7. Yttrande över revisionsberättelse och årsredovisning för samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje

8. Yttrande över motionen "Unga ambassadörer för sommarstaden Södertälje" från Liberalerna

9. Ärendebalans

10. Nämnden informerar

11. Meddelanden/anmälningsärenden

12. Delegeringsbeslut

13. Övriga frågor