2016-10-06

Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 6 oktober 2016

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4. Analys av elevenkät SKA

5. Feriepraktik 2016

6. Kontoret informerar

Beslutsärenden

7. Delårsrapport 2016

8. "Hur jobbar kommunen med att ge fler jobb" Medborgarfråga"

9. Ärendebalans

10. Nämnden informerar

11. Meddelanden/anmälningsärenden

12. Delegeringsbeslut

13. Övriga frågor