2016-12-15

Här finns handlingar till Arbetslivsnämndens sammanträde den 15 december 2016.

1.Tjänstgörande ledamöter

2.Protokollets justering

3.Fastställande av dagordning

4.Kontoren informerar

Informationsärenden

5.Redovisning av plan för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 2017

6.Verksamhetsplan 2017

Beslutsärenden

7.Yttrande över remiss Strategi för ökad medborgardialog

8.Yttrande över remiss Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet DS 2016:35

9.Översyn av reglemente

10.Systematiskt kvalitetsarbete AME 2017

11.Sammanträdestider 2017

12.Ärendebalans

13.Nämnden informerar

14.Kontoret informerar

15.Meddelanden/anmälningsärenden

16.Delegeringsbeslut

17.Övriga frågor