Här finns handlingar till arbetslivsnämndens sammanträde den 6 september 2018

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Kontoren informerar

5. Nämnden informerar

6. Yttrande över förvaltningens förslag till Mål och Budget 2019-2021

7. Ärendebalans 

8. Meddelanden/anmälningsärenden

9. Delegeringsbeslut

10. Övriga frågor