Enhörna kommundelsnämnd

Enhörna har runt 2 700 invånare och har varit en kommundel med egen kommundelsnämnd sedan 1989.

Kommundelsnämnden i Enhörna – omfattande Enhörna församling utan Vattubrinken och Dammkärr – ansvarar bland annat för att:

  • driva förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och obligatorisk särskola
  • hantera ärenden kring fristående förskolor och fritidshem
  • sköta fritids- och kulturverksamhet, däribland kommundelsbibliotek och fritidsgårdar samt skötsel av kommunala idrottsplatser, badplatser, campingplatser och motionsspår
  • lämna särskilda föreningsbidrag för verksamheter i anslutning till nämndens basuppgifter
  • planera och driva parker och grönområden
  • planera och sköta lokalgator
  • hantera ärenden om skolskjuts för elever i förskola, förskoleklass, grundskola eller obligatorisk särskola
  • anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt
  • avgöra vissa bygglovspliktiga ärenden

Enhörna kommundelsnämnd är en politisk nämnd och består av 10 förtroendevalda, tio ledamöter och nio ersättare som sammanträder cirka en gång i månaden.

Bild på Johan Schönbeck (S)

Johan Schönbeck (S)

Ordförande Telefon: 0766-950 489 E-post: johan.schonbeck@sodertalje.se

Nina Gran Lindgren

Nämndsekreterare Telefon: 08-523 039 15 E-post: nina.gran-lindgren@sodertalje.se