2016-03-07

Nedan hittar du handlingar till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad på fastigheten Underås 1:1

6. Resultat av föräldraenkät höstterminen 2015

7. Resultatredovisning av betyg höstterminen 2015 årskurs 6 till 9

8. Komplettering och justering av ”Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero”

9. Översyn av taxor och avgifter, äldreomsorg

10. Uppföljningsplan för verksamhet inom äldreomsorgen 2016-2018

11. Kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse 2015

12. Ansökan om föreningsbidrag 2016-2017, Mötesplats Enhörna

13. Val av representant till föreningsbidragsberedningen

14. Yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av kommundelsnämndernas målstyrning”

15. Årsbokslut 2015 för Enhörna kommundelsnämnd (5 mb)

16. Enhörna kommundelsnämnds verksamhetsplan 2016

17. Motionssvar ”Stärk demensvården genom att anställa en demenssjuksköterska” Motion av Ingrid Hult (SD)

18.-22. Informations- och anmälningsärenden

23. Övriga frågor