2016-04-11

Nedan hittar du handlingar till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av komplementbyggnad Hammarby 1:45

6. Ansökan om strandskyddsdispens för jordkabelförläggning på Bastmora 1:1, i Enhörna

7. Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017 (T17)

8. Remissvar - remiss av förslag till VA-plan

9. Åtgärdsplan för Vallaskolans underskott 2016

10. Utredning av ansvar för äldreomsorg i Södertälje kommun

11. Val av representant till föreningsbidragsberedningen
 
12. Motionssvar ”Stärk demensvården genom att anställa en demenssjuksköterska” motion av Ingrid Hult (SD) 

13. Motionssvar ”Pilot med utlokalisering av socialtjänstresurser till skolorna” motion av Tage Gripenstam (C)

14.-19. Informations- och anmälningsärenden

20. Övriga frågor