2016-05-30

Nedan hittar du handlingar till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

 5. Information om systematiskt kvalitetsarbete - utbildningsområdet

 6. Arbetsro – uppföljning utifrån styrdokument

7. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare - Elevhälsan

 8. Skolplacering av grundskoleelever

 9. Rapport Risk- och sårbarhetsanalys

10. Information om ett tillsynsärende

 11. Information om projektet hållbar arbetshälsa

 12. Remissvar - remiss av förslag till vatten- och avloppsplan (VA-plan)

13. Svar på medborgarförslaget ”Övergångsställe över Enhörnaleden väg 522”

14. Utredning av ansvar för äldreomsorg i Södertälje kommun

15. Val av representant till föreningsbidragsberedningen 
16. Delårsbokslut per april för Enhörna kommundelsnämnd

17.-21. Informations- och anmälningsärenden

22. Övriga frågor