2016-06-27

Nedan hittar du handlingar till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5. Påföljder för olovliga åtgärder, Stjärna 3:1, i Enhörna

6. Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, Bränntorp 2:6, i Enhörna

7. Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Vinberga 1:73, i Enhörna

 Allmänna ärenden

8. Information om Destination Södertälje

9. Förslag till handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2016-2018

 10. Information om översyn av taxor och avgifter, äldreomsorg

 11. Revidering av riktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och handikappomsorgen

12. Information om delegerade arbetsuppgifter inom hemtjänsten

13. Uppföljning av boendeplan inom äldreomsorgen 2016-2018

14. Remissvar - remiss av förslag till vatten- och avloppsplan (VA-plan)

15. Yttrande över motion från Liberalernas fullmäktigegrupp ”Tidig samhällsorientering viktig för ensamkommande unga”

16. Ekonomisk information

17.-21. Informations- och anmälningsärenden

22. Övriga frågor