2016-08-29

Nedan hittar du handlingar till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Information från samhällsbyggnadskontoret

6. Svar gällande beslut DB § 2016-587 – Föreläggande att undersöka om lokaler till Valla förskola uppfyller miljöbalkens krav och underliggande lagstiftning

7. Resultatredovisning grundskolan

8. Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 2017

9. Uppföljning av vård- och omsorgsboende 2016

10. Uppföljning av ny modell för utförande av hemtjänst

11. Yttrande över förvaltningens underlag till mål och budget 2017-2019

12. Ärendebalanslista

13. Anmälningsärenden och meddelanden

14. Anmälan av delegeringsbeslut

15. Nämndledamöter informerar

16. Kontoret informerar

17. Övriga frågor