2016-10-03

Nedan hittar du handlingar till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Mötets öppnande
2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Information från samhällsbyggnadskontoret

6. Information från utbildningskontoret

7. Revidering av delegationsordning, utbildningsverksamheten

8. Boendeplan 2017-2019 inom äldreomsorgen

9. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2017

10. Uppföljning intern kontrollplan 2016, äldreomsorg

11. Redovisning av internkontroll 2016, Enhörna kommundelsnämnd

12. Delårsbokslut per den 31 augusti för Enhörna kommundelsnämnd

13. Åtgärdsförslag för Vallaskolans underskott 2016

14.-18. Informations- och anmälningsärenden

19. Övriga frågor

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista