2016-12-12

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast samt tre teknikbodar Ekeby 4:1

6. Ansökan om bygglov för nybyggnad av en mast samt nybyggnad av två teknikbodar, Överenhörna-Ekensberg 1:23

7. Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av två komplementbyggnader(gårdsbyggnader), Varneby 2:9

8. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom elevhälsans medicinska insatser, utbildningsverksamheten

9. Utse verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats samt anmälningsansvarig enligt Lex Maria

10. Redovisning av antalet anmälningar till Barn- och elevombudet och skolinspektionen under 2016

11. Handlingsplan Risk- och sårbarhetsanalys, utbildningsverksamheten

12. Uppföljning riktlinjer utökad tid i grundskolan

13. Redovisning av ytterligare åtgärder man vidtagit för ökad arbetsro i grund- och gymnasieskolan samt ytterligare uppföljning av effekterna av insatser på enhetsnivå

14. Skolplikt och skolfrånvaro, höstterminen 2016

15. Regler för utköp av elevdatorer

16. Remissvar på SOU 2016:59 På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

17. Risk och sårbarhetsanalys, äldreomsorgen

18. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 2017

19. Remissvar ”Strategi för ökad medborgardialog”
- remiss från demokratiberedningen

20. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) ”Erbjud friskvårdspeng till alla över 80 år”

21. Svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp ”Mobbning i skolan”

22. Ekonomisk information

23. Ärendebalanslista

24. Anmälningsärenden och meddelanden

25. Anmälan av delegeringsbeslut

26. Nämndledamöter informerar

27. Kontoret informerar

28. Övriga frågor